Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o podjęciu Uchwały Nr  XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. przyjęto zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A, obejmującą obszary:

  • obszar 1 obejmuje teren przy skrzyżowaniu ul. 29 Listopada z obwodnicą południową przy Os. Młodych,
  • obszar 2 obejmuje część terenu tzw. „Dolinki Św. Maksymiliana” od strony ul. Baczyńskiego wraz z drobnymi obiektami usługowymi przy ul. Reja,
  • obszary 3 i 4 obejmują tereny z obiektami usługowymi przy ul. Tuwima,
  • obszar 5 obejmuje teren ul. Armii Krajowej oraz teren pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego,
  • obszar nr 6 obejmuje teren usługowy przy skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich i ul. Osieckiej.

           

            Jednocześnie informuję, że z treścią ww. uchwały oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków przy ul. Rynek 1, pok. nr 219,  w godzinach pracy Urzędu. Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz – w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                                           Miasta i Gminy Olkusz

                                                                                                            Jolanta Motyczyńska

                                                                                                               Z-ca Burmistrza