Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 28.07.2017r. do 18.08.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na okres do 3 lat:

- działka nr 670/50 o pow. 5m2 położona  w Olkuszu przy ul. Sikorka  z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. 30,00zł netto. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry,

- działka nr 2898/1 o pow. 145m2 położona  w Olkuszu przy ul. Parkowej  z przeznaczeniem pod ogród przydomowy warzywno- owocowy (przyległy do nieruchomości nr 2897/2). Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł .Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31marca  każdego roku z góry,

- część działki: nr 927/21 o pow. 54m2 położonej  w Olkuszu przy ul. Cegielnianej  z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości: 1,40zł/m2 (tj.  92,99zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31marca  każdego roku z góry,

- najem pomieszczenia socjalnego o pow. 10m2 położonego w budynku przy ul. Składowej usytuowanego na działkach nrnr 2576/8, 2576/18. Stawka czynszu: zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.1758.2016  z 03.11.2016r. w wysokości: 6,50zł/m2 netto (tj.79,95zł brutto) . Termin wnoszenia opłat: do 10 każdego miesiąca  z góry. Dodatkowe opłaty za media,

- najem pomieszczenia magazynowego w budynku  przy ul. Składowej o pow. 37,68m2 (działka nr 2115/29). Stawka czynszu: zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2309.2017  z 29.06.2017r. w wysokości: 1,90zł/m2 netto (tj. 88,06zł brutto). Termin wnoszenia opłat: do 10 każdego miesiąca  z góry. Dodatkowe opłaty za media,

 - działka nr 2896/5 o pow.120m2 oraz działka nr 2897/5 o pow.200m2 położone  w Olkuszu przyl. Parkowa  z przeznaczeniem pod infrastrukturę  techniczną w postaci rurociągu gazowego. Stawka czynszu ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez Rzeczoznawcę Majątkowego  (tj.282,90zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca  każdego roku z góry,

- część działki 2689/48 o pow. 800m2 (po 40 m2 na garaż) położonej w Olkuszu przy ul. Korczaka z przeznaczeniem pod garaże murowane ( garaże stanowią własność  prywatną , obecnie użytkowane bezumownie).  Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości – 1,00zł/m2netto.   Termin wnoszenia opłat: do 10 każdego miesiąca  z góry.

 

*W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

** Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winny w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania, proponowany okres dzierżawy oraz proponowaną stawkę czynszu z tytułu dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.