Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap B
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.

 

Wyłożenie planu ponawiane jest w zakresie przebiegu strefy dopuszczalnej lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 wraz ze strefą kontrolowaną (rysunek planu) oraz w zakresie zapisów paragrafów 3, 18, 25 i 29 tekstu planu.  

Zasięg terenów podlegających wyłożeniu wyróżniono kolorem na załączniku graficznym do obwieszczenia o tej samej treści, który wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik graficzny dołączono również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 14 sierpnia 2017 r. do 12 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach pracy Urzędu.

W podanym  miejscu i czasie można zapoznać się z dokumentacją sprawy. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie dostępne wykazy danych” dalej  „Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w sali narad (nr 112)  o godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym projekcie planu miejscowego może wnieść do niego uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 października 2017 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy,mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 października 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Dla ww. zmiany planu nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza