Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1

ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 105/4  położonej w Osieku  gm. Olkusz.

 

1. Przedmiotem przetargu  jest  działka nr 105/4 o pow. 652 m2,  położona w Osieku gm. Olkusz, stanowiąca  własność  Gminy Olkusz, objęta  księgą  wieczystą KR1O/00032080/1 . Działka niezabudowana, o kształcie wydłużonego prostokąta,  szerokości 8 m.  Dostęp do drogi publicznej , powiatowej  nr 1086K  za  pośrednictwem drogi gruntowej zlokalizowanej na działce nr 105/2  oraz drogi  częściowo  gruntowej  i  z nawierzchnią  asfaltową  na działce nr 547 .   

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci : wodnej, energetycznej.

Na  działce nr 105/4 w jej południowo-zachodniej części , znajduje się  fragment  sieci wodociągowej.

Zgodnie z  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego dla północnej części   Osieka i Sieniczna  -  działka nr 105/4 znajduje się w terenie oznaczonym  symbolem   „ A.2MN” – opisanym jako : „ tereny zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej”  oraz częściowo  w  „ strefie ochrony krajobrazu otwartego”.

Otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej . 

Nieruchomość  wolna  od  zobowiązań, wolna od obciążeń. Termin do złożenia  wniosku   przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie  do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami upłynął dnia 07.07.2017r. I przetarg ustny, nieograniczony  przeprowadzony został 30.08.2017r.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  52.420,00  zł (słownie:  pięćdziesiąt dwa  tysiące czterysta dwadzieścia złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  10.400,00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy czterysta  złotych)  w terminie do dnia 02.11.2017r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na   konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111  0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 105/4.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny  nabycia   nieruchomości .

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu   7 listopada 2017r.  o godz. 11.00 w budynku   Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed  otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne  – dowodu  tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ( informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców,  pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa   ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub z innego   właściwego rejestru oraz upoważnienia   udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia  nieruchomości  (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie   licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania   do majątku osobistego - dokumentu  świadczącego o istnieniu   rozdzielności majątkowej   pomiędzy małżonkami lub  pisemnego oświadczenia współmałżonka ,  iż  środki przeznaczone   na nabycie  licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego   współmałżonka  będącego uczestnikiem przetargu.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę  będącą  cudzoziemcem w rozumieniu  ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu  nieruchomości  przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016r. poz.1061 z późn. zm.) wymagane jest  stosowne  zezwolenie wynikające z  przepisów  tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi  nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na  konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%) i podlega zapłacie nie później niż do dnia  zawarcia umowy  przenoszącej własność.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli  osoba  ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do   zawarcia  umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator  przetargu może odstąpić  od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi   nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu   zaskarżyć   czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta  i Gminy Olkusz.

 

8. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i  Gospodarki  Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.