Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE  

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o ponownym III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec – Kamyk w Olkuszu (etap A)

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073), uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu Nr VII/110/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec-Kamyk w Olkuszu oraz uchwały Rady Miejskiej     w Olkuszu Nr XXIV/344/2016  z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany ww. uchwały,

zawiadamiam o ponownym III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec-Kamyk w Olkuszu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem (etap A).

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 13 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach pracy Urzędu.

Ponowne wyłożenie dotyczy zmian zapisów zawartych w rozdziale 1 projektu planu miejscowego, w szczególności zmiany wskaźników zagospodarowania działki budowlanej oraz uszczegółowienia zapisu dotyczącego odprowadzenia ścieków. Zmiany zostały wyróżnione w projekcie tekstu planu miejscowego pogrubioną i pochyłą czcionką. Rysunek projektu planu miejscowego nie ulega zmianom.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu  20 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w sali narad (pokój nr 112),   o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2017r. włącznie.

  Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 punkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w dniach od 13 listopada 2017r. do 11 grudnia 2017r. , w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób określony powyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2017r. włącznie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Ponadto informuję, że projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

                                                                                                              

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 Jolanta Motyczyńska

  Z-ca Burmistrza