Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

Logotypy

 

Projekt „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”

W Gminie Olkusz w ramach podpisanej Umowy Partnerskiej z dnia 02.01.2023 r. z Województwem Małopolskim na realizację Projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych – został zakupiony lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Gorenice.

Czytaj więcej...

 

 

Doposażenie świetlicy  wiejskiej w Zedermanie wraz z zapleczem kuchennym w niezbędny sprzęt

19.10.2023 R. Gmina Olkusz podpisała z Województwem Małopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w 2023 r. z budżetu Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej na zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Zederman. Pomoc finansowa udzielana jest gminom z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie”.

Czytaj więcej...

 

 

Rozbudowa budynku remizy OSP w Osieku w Gminie Olkusz, etap V

27.06.2023 R. Gmina Olkusz podpisała z Województwem Małopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w 2023 r. z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Jednostki OSP Osiek na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Osieku w gminie Olkusz, etap V”.

Czytaj więcej...

 

 

Budowa ogrodzenia boiska (piłkochwytów) przy Szkole Podstawowej nr 9 w Olkuszu

W ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS 2023”, Gmina Olkusz pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 19 740,00 zł. Środki te przeznaczono na zadanie „Budowę ogrodzenia boiska (piłkochwytów) przy Szkole Podstawowej nr 9 w Olkuszu”, którego łączna wartość wyniesie 63 130,00 zł.   

 czytaj dalej...

 

 

Małopolska Wieś 2023 – wyróżnienie dla sołectwa Zimnodół

W ramach ww. konkursu sołectwo Zimnodół otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”. Głównym założeniem konkursu było wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. W kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś” oceniane były przede wszystkim inicjatywy prospołeczne dotyczące zwłaszcza seniorów i dzieci, edukacja na wsi oraz wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego.

Czytaj więcej...

 

 

Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Olkuszu w Gminie Olkusz"

Projekt dofinansowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

31.08.2023 r. Gmina Olkusz wraz z Zarządem Województwa Małopolskiego podpisała Umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Olkuszu w Gminie Olkusz”.

Wartość zadania – 1.348.292,86 zł

Wartość dofinansowania – 1.213.463,56 zł (90% kosztów kwalifikowanych)

Zakończenie zadania – 29.12.2023 r.

Czytaj więcej...

 

 

Projekt „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przyznana kwota na realizację zadania grantowego wynosi 400 000,00 zł. Umowę dotacyjną z Województwem Małopolskim zawarto 17.05.2023 r.

Czytaj więcej...

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2023 r.

Na podstawie § 11 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 ”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promenowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. 2021 poz. 1675) podaję do publicznej wiadomości informację o udzielonym wsparciu finansowym na zakup książek niebędących podręcznikami, elementów wyposażenia bibliotek oraz działań promujących czytelnictwo.

Źródło finansowania:

W dniu 24.05.2023 r. podpisano Umowę dotacji pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Olkusz.

Na podstawie powyższej umowy, Gmina Olkusz otrzymała w 2023 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 41 000,00 zł.

Czytaj więcej...

 

 

Program wieloletni ,,Senior+” na lata 2021-2025 - dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: Program wieloletni ,,Senior+” na lata 2021-2025 - dofinansowano ze środków budżetu państwa 

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu ,,Senior+” w roku 2023

Całkowity koszt zadania publicznego: 305 320 ,00 zł

Kwota dofinansowania: 129 600,00 zł

Czytaj całość...

 

 

Projekt „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe ERFF dla NGO i JST – infrastruktura społeczna”

Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania grantowego w wysokości 150 000,00 zł w ramach 14 Osi Priorytetowej REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO i JST w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

 

 

Zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i siecią wod.-kan. na terenie miasta i gminy Olkusz”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Kwota promesy inwestycyjnej – 24.411.249,51 zł

Całkowita kwota inwestycji – 25.696.052,12 zł

Zakres zadania:

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację sieci dróg lokalnych położonych na terenie miejskim i wiejskim g. Olkusz. Wybrane drogi (łącznie prawie 10 km dł.) zapewniają połączenie najważniejszych osiedli miejskich z centrum miasta oraz umożliwiają skomunikowanie mieszkańców w obrębie części sołectw (łącznie prawie 2,5 km dł.).

Czytaj więcej...

 

 

Projekt "Dostępny samorząd – granty"

Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd Miasta i Gminy Olkusz bez barier”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w obszarze dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.

Całkowita wartość projektu wynosi 84 080,56 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100%.

Czytaj więcej...

 

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II”

Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania grantowego w wysokości 119 928,08 zł. Umowę dotacyjną z Województwem Małopolskim zawarto 30.11.2022 r. W gminie Olkusz wsparciem objętych będzie sześć jednostek: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce, Szkoła Podstawowa w Gorenicach, Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, Szkoła Podstawowa w Sienicznie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu.

Czytaj więcej...

 

 

 

Małopolskie świetlice wiejskie 2022 – dofinansowanie dla sołectwa Kosmolów

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Gminie Olkusz została przyznana dotacja w wysokości 28 994,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosmolowie w ramach konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2022". W dniu 24.10.2022 r. Gmina podpisała umowę na realizację zadania.

Czytaj więcej...

 

 

 

Projekt „Pod Biało-czerwoną”

Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim Umowę w sprawie przyznania z ogólnej rezerwy budżetowej środków finansowych z przeznaczeniem na finansowanie zadania gminie z terenu województwa małopolskiego w zakresie zakupu masztu i flagi oraz jej instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.

Całkowity koszt zadania: 8.894,00 zł

Dofinansowanie: 8.000,00 zł

Czytaj więcej...

 

 

Modernizacja garażu wraz z podjazdem w remizie OSP w Gorenicach

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały Nr LVI/798/22 z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gmin Lipnicy Wielkiej, Wieliczki, Koniuszy, Olkusza, Starego Sącza i Chełmka z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1183/22 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminami z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Czytaj więcej...

 

 

Małopolska Wieś 2022 – wyróżnienie dla sołectwa Żurada

W ramach ww. konkursu sołectwo Gorenice otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”. Głównym założeniem konkursu było wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. W kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś” oceniane były przede wszystkim inicjatywy prospołeczne dotyczące zwłaszcza seniorów i dzieci, edukacja na wsi oraz wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego. Równie ważne były inicjatywy związane z ochroną środowiska, jakie sołectwo podejmowało na przestrzeni ostatnich 5 lat, poprzedzających złożenie wniosku.

Czytaj więcej...

 

 

Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki - 2022 r.

Całkowity koszt zadania publicznego: 270 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 109 350,00 zł

Zadanie pn. „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki – 2022 r.” zakładał dofinansowanie do bieżącego utrzymania 30 miejsc dziennego pobytu dla seniorów z gminy Olkusz. Placówka mieści się w budynku będącym własnością gminy Olkusz (ul. Żuradzka 16, 32-300 Olkusz), który został oddany w użyczenie organizacji pozarządowej - Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Czytaj więcej...

 

 

Projekt Ochrona powietrza w Gminie Olkusz

Wartość projektu: 2 638 825,50 PLN

Kwota dofinansowania: 2 595 647,05 PLN

 

Projekt pod nazwą Ochrona powietrza w Gminie Olkusz uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie niskiej emisji – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego w miejscowości Witeradów, Gmina Olkusz

W ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, Gmina Olkusz pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 124 660,00 zł (na podstawie umowy zawartej w dniu 26.11.2021 r.). Środki te przeznaczono na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego w miejscowości Witeradów, Gmina Olkusz”, którego łączna wartość wyniosła 453 628,74 zł.

Czytaj więcej...

 

 

Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sieniczno, Gmina Olkusz

W ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, Gmina Olkusz pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 69 090,00 zł  (na podstawie umowy zawartej w dniu 26.11.2021 r.). Środki te przeznaczono na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sieniczno, Gmina Olkusz”, którego łączna wartość wyniosła 169 000,00 zł.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Cyfrowa Gmina” 

Projekt „Cyfrowa Gmina” nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Wartość projektu: 1 049 513,58 zł

Kwota dofinansowania: 1 049 513,58 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – podpisaną umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazano do instytucji w dniu 28.12.2021 r.

Czytaj więcej...

 

 

Grant na wycieczki dla uczniów w ramach konkursu „Odkrywam Małopolskę”

W ramach ww. konkursu Gmina Olkusz otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 6 799,80 zł na organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone szkoły wiejskie z terenu naszej gminy. Planuje się organizację autokarowych wycieczek jednodniowych dla każdej ze szkół pod wspólnym hasłem „Śladami górnictwa srebra, ołowiu i cynku na ziemi olkuskiej”.

Czytaj więcej...

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom oraz realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały Nr XLI/573/21 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1033/21 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia umów z gminami dotyczących udzielenia pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego w  2021 r.

Czytaj więcej...

 

Małopolska Wieś 2021 – wyróżnienie dla sołectwa Gorenice

W ramach ww. konkursu sołectwo Gorenice otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”. Przyznana nagroda w wysokości 10 000 zł - decyzją Rady Sołeckiej – przeznaczona zostanie na realizację zadania własnego gminy Olkusz pn. „Zakup wyposażenia do pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w Gorenicach”.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”

Dofinansowanie: 269 779,11 zł

Całkowita wartość: 6 481 546,72 zł

Głównym celem projektu jest wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych oraz turystycznych w powiecie olkuskim o łącznej długości około 45,4 km

Czytaj więcej...

 

Projekt „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki - 2021 r.”

Całkowity koszt zadania publicznego: 270 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 120 150,00 zł

Zadanie pn. „Dzienny Dom „Senior+” dla seniorów z gminy Olkusz – funkcjonowanie placówki- 2021 r.” zakłada dofinansowanie do bieżącego utrzymania 30 miejsc dziennego pobytu dla seniorów z gminy Olkusz w roku 2021. Placówka mieści się w budynku będącym własnością gminy Olkusz (ul. Żuradzka 16, 32-300 Olkusz), który został oddany w użyczenie organizacji pozarządowej - Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Organizacja ta została wybrana w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 r. do prowadzenia placówki typu Dzienny Dom Senior+.

Czytaj więcej...

 

Projekt pn. „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”

Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w partnerstwie z Gminą Klucze, Gminą Olkusz oraz Gminą Wolbrom realizuje projekt pn. „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Głównym celem projektu jest wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych oraz turystycznych w powiecie olkuskim o łącznej długości około 45,4 km

Czytaj więcej...

 

 

Projekt Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na "Czarnej Górze" w Olkuszu

Przedmiotem wniosku aplikacyjnego jest budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami (stanowiącymi element konstrukcyjny zaplecza) oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami. Zadanie będzie realizowane na obszarze aktualnie trwającego projektu „Rewitalizacja Parku „Czarna Góra” w Olkuszu - zadanie nr 11.3 w GPR”., którego termin zakończenia planowany jest na 23.12.2020 r. Przedmiotowy projekt obejmuje swoim zakresem min.: przebudowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (100x64m), bieżnię okrężną 400m, rów z wodą do biegów z przeszkodami, skocznię do skoku wzwyż, skocznię do skoku o tyczce, skocznię do skoku w dal, trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutu dyskiem, rzutnię do rzutu oszczepem i boisko treningowe do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej. Przy powyższych obiektach nie występuje istotny element funkcjonalny, jakim jest zaplecze sanitarno - szatniowe, dlatego budowa zaplecza sportowego wraz z trybunami jest ostatnim z zadań, które wraz z obecnie realizowanym zakresem dofinansowanym z RPOWM pozwoli kompleksowo zakończyć przebudowę kompleksu sportowego na "Czarnej Górze" i nada mu pełną funkcjonalność sportową.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Zawadzie”

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały Nr XXIII/326/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1022/20 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia umów z gminami dotyczących udzielenia pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego w 2020 r.

Czytaj więcej...

 

 

Projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz –etap II” 

Wartość projektu: 253 299,99 zł

Kwota dofinansowania: 196 640,19 zł

Gmina Olkusz w okresie od 09.07.2020 r. do 09.12.2022 zrealizuje projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz- etap II”. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości 196 640,19 zł w ramach działania 5.2  Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami –spr , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

 

 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K  w km od 0+000,00 do 0+285,00  w Olkusz, Gmina Olkusz”

Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim Umowę na przyznanie dofinansowania w wysokości 758.149,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Nullo nr 120247K  w km od 0+000,00 do 0+285,00 w Olkusz, Gmina Olkusz” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt szacowany jest na 1.516.298,19 zł.

Czas realizacji - 09.2020 r.  - 08.2021 r.

Długość  przebudowanego odcinka – 285 m.

Czytaj więcej...

 

 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K  w km od 0+000,00  do 0+435,36 w Olkuszu, Gmina Olkusz”

Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim Umowę na przyznanie dofinansowania w wysokości 1.071.662,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K  w km od 0+000,00 do 0+435,36 w Olkuszu, Gmina Olkusz” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt szacowany jest na 2 378 429,76 zł, z czego środki kwalifikowane wyniosą 2.143.325,08 zł.

Czas realizacji - 09.2020 r.  - 08.2021 r.

Długość  przebudowanego odcinka – 435 m.

Czytaj więcej...

 

 

Projekt „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Wartość projektu: 103 850,00 zł

Kwota dofinansowania: 103 850,00 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – podpisaną umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazano do instytucji w dniu 1 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...

 

 

Projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”

8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, został oficjalnie zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy. Projekt zakłada  wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Czytaj więcej...

 

 

Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz” 

Wartość projektu: 5 813 903,21 zł

Kwota dofinansowania: 5 253 544,21 zł

Gmina Olkusz w okresie od 01.06.2020 r. do 31.07.2023 zrealizuje projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości aż 5 253 544,21 zł w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

 

 

Projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

Wartość projektu: 99 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 99 900,00 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Centrum Projektów Polska Cyfrowa zawarto w dniu 27 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...

 

 

Projekt „Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz - zadania 6.1, 6.2, 6.3 w GPR.” 

Wartość projektu: 3 605 140,06zł

Kwota dofinansowania: 2 558 391,33 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 14 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – II etap”

Gmina Olkusz realizuje projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz- II etap” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego. To już kolejne tego typu działanie, mające na celu poprawę jakości wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę Olkusz.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne-spr. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.04-12-0193/18-00-XVII/60/FE/19 została podpisania w dniu 8 lipca 2019 r.

Czytaj więcej...

 

Małopolska Wieś 2019 – nagroda dla sołectwa Osiek

W ramach ww. konkursu sołectwo Osiek zajęło 3. miejsce w kategorii „Niezwykła Małopolska Wieś”. Przyznana nagroda w wysokości 40 000 zł - decyzją Rady Sołeckiej – przeznaczona zostanie na realizację zadania własnego gminy Olkusz pn. „Modernizacja infrastruktury budynku szkoły w Osieku (gm. Olkusz) i jej otoczenia”. Zakupiony zostanie piec konwekcyjno-parowy do pomieszczenia kuchni szkolnej, planuje się także utwardzenie parkingu znajdującego się przed budynkiem.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - gmina Olkusz”

Projekt konkursowy pn. „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - gmina Olkusz” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów, zwanych dalej projektami konkursowym.

Całkowita wartość projektu wynosi 395 700,00 zł,  w tym wysokość dofinansowania 365 300,00 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu (realizator projektu) we współpracy ze szkołami podstawowymi.

Czytaj więcej...

 

Zadanie "Ławka Niepodległości dla samorządów"

Gmina Olkusz w 2018 r. uczestniczyła w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów” na realizację zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej...

 

„Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego” 

Wartość projektu: 3 114 883,65zł

Kwota dofinansowania: 1 709 387,32

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 17 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej...

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” mająca na celu Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie 180 m kw. konstrukcji murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie w celu rozwoju lokalnego obszarów wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wynikiem operacji będzie 1 zabezpieczony zabytkowy obiekt budowlany służący zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

 

Czytaj więcej...

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” mająca na celu Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich oraz promowanie rozwoju przestrzennego w gminie Olkusz poprzez zagospodarowanie na pow. 12.016,34 m kw. terenów zielonych w Troksie (w formie placu zabaw, siłowni zewn., altany wypoczynkowej z elementami małej architektury, ciągów pieszych) oraz budowę 2 boisk (do piłki nożnej i koszykowej) w Kosmolowie z zastosowaniem innowacji technicznej - 2 ławek solarnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wynikiem operacji będą 2 odnowione centra miejscowości.

 

Czytaj więcej...

 

Projekt grantowy „Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e – usług wśród mieszkańców gminy Olkusz”

Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu realizuje projekt grantowy pn. „Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e – usług wśród mieszkańców gminy Olkusz” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Grant przyznany został przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (Operator/ Beneficjent projektu pn.  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”).

 

Czytaj więcej...

 

Projekt „Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu – zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”          

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gmina Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Części składowe projektu:

7.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - boisko wielofunkcyjne

7.2  Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w ramach rewitalizacji - siłownia zewnętrzna

7.3 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - Boisko do gier i zabaw dla dzieci młodszych.

13.1 Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu

  1. Srebrny szlak gwarków olkuskich

Czytaj więcej...

 

Projekt „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu – zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR”    

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gmina Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Części składowe projektu:

10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 7 w Olkuszu

11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu (wraz z terenem wokół stawu przy ul. Nullo)

12.1  Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-DK w Olkuszu

12.2 Przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-DK w Olkuszu

Czytaj więcej...

 

Projekt „Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu – zadanie nr 11.3 w GPR”          

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gmina Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Wartość projektu: 14 394 602,66 zł

Kwota dofinansowania: 9 188 421,30 zł

Czytaj więcej...

 

Projekt „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu – zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gmina Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 8 maja 2018 r.

Części składowe:

9.1 Modernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola

11.5 Budowa targowiska – ul. Osiecka w Olkuszu

11.7 Chodnik przy Strzelców Olkuskich 1, 1a

Czytaj więcej...

 

Projekt „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne – zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR” 

Części składowe:

8.1 Modernizacja obiektu infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 2 dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych sportowych i integracyjnych

11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych

Czytaj więcej...

 

Projekt „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice? - utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz”

Gmina Olkusz rozpoczyna realizację projektu „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice? - utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C - wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

 

Projekt pod ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz”

Projekt pod nazwą ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz” uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 5.2  Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami- spr, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz”

Gmina Olkusz realizuje projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz” w ramach Regionalnego  Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Czytaj więcej...

 

Projekt "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz – wymiana kotłów"

Wniosek pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz – wymiana kotłów” został złożony przez Gminę Olkusz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a w dniu 28.07.2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW został zatwierdzony wniosek Zarządu o przyznanie dotacji dla Gminy Olkusz na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 20.09.2017 r.

Czytaj więcej...

 

Projekt "Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe"

Projekt pod nazwą Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)– SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

 

Projekt Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę

Projekt pod nazwą Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Osieku”

Wniosek złożony w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”, w ramach którego gminy z województwa małopolskiego mogły ubiegać się o dofinansowanie na prace budowlane i remontowe w remizach strażackich. Można było pozyskać środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej.

Czytaj więcej...

 

„Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi”

Operacja pod nazwą „Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi” mająca na celu udostępnienie lokalnych zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych lokalnej społeczności i wszystkim zainteresowanym poprzez budowę mostu, organizację placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi w obrębie Zamku Rabsztyn, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

 

Niezwykła Małopolska Wieś 2018 – Osiek

Sołectwo Osiek zostało laureatem konkursu Niezwykła Małopolska Wieś 2017 r. Zgodnie z umową zawartą z Województwem Małopolskim w dniu 18 września 2017 r. Gmina Olkusz na realizację zadania własnego w Sołectwie Osiek otrzyma kwotę 8.000,00 zł.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Czytaj więcej...