Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Projekty unijne

Gmina Olkusz realizuje projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz” w ramach Regionalnego  Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek o dofinansowanie uzyskał dofinansowanie w wysokości 352 795,67 zł, całkowita wartość projektu, którego okres realizacji zaplanowano na 28.08.2017 r. – 30.06.2019 r., wynosi: 415 053,73 zł.

 

W realizację projektu zaangażowane są następujące jednostki organizacyjne:

- Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz (odpowiedzialny za koordynacje całości projektu);

- Przedszkole nr 4 im. M. Kownackiej, ul. Bohaterów Westerplatte 12, 32-300 Olkusz (odpowiedzialne za prowadzenie form wsparcia dla dzieci uczęszczających do tego Przedszkola oraz dla nauczycieli zatrudnionych w tym przedszkolu);

- Przedszkole Integracyjne nr 9 w Olkuszu wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2, 32-300 Olkusz (odpowiedzialne za prowadzenie form wsparcia dla dzieci uczęszczających do tego Przedszkola oraz dla nauczycieli zatrudnionych w tym przedszkolu);

 

Celem projektu jest zwiększony dostęp do wychowania przedszkolnego wraz z jego upowszechnieniem, głównie wśród dzieci 3-4 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami, wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4 i 9 w Olkuszu.

 

W szczególności, dzięki realizacji projektu:

 

W Przedszkolu Nr 4:

 

- utworzonych zostanie 12 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich;

- doposażone zostaną sale dydaktyczne. Zakupiony sprzęt i wyposażenie pozwoli na świadczenie lepszej jakości usług edukacyjnych;

- dla dzieci zaplanowano zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe (m.in. zajęcia informatyczne, wyjazdy edukacyjne);

- kadra nauczycielska zwiększy swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach tematycznych: wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym, praca metodą projektu, prowadzenie efektywnych zajęć muzyczno-ruchowych

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora przedszkolnego (P. Barbara Łydka – Dyrektor Przedszkola) oraz w sekretariacie przedszkola.

 

W Przedszkolu Integracyjnym Nr 9:

 

- doposażone zostaną sale dydaktyczne oraz sala integracji sensorycznej. Zakupiony sprzęt i wyposażenie pozwoli na świadczenie lepszej jakości wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami;

- kadra nauczycielska zwiększy swoje kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych w obszarach: logopedia, terapia SI, wykorzystywanie TIK w procesie nauczania;

- wszystkie dzieci z niepełnosprawnością zostaną objęte dodatkowym wsparciem poprawiającym ich funkcjonowanie psychospołeczne (terapia SI, logopedia, hipoterapia).

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora przedszkolnego (P. Barbara Opiela) oraz w sekretariacie przedszkola.

 

Zapoznaj się z dokumentacją rekrutacyjną:

- Rekrutacja do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego

- Rekrutacja na formy wsparcia w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu

- Rekrutacja na formy wsparcia w Przedszkolu Nr 9 w Olkuszu