Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Informacja o porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 28 listopada 2017 roku – godz. 15.30

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad XXXVI sesji Rady.

 

4. Przyjęcie protokołu z  XXXV  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

5. Interpelacje radnych i klubów radnych.

 

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

 

7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów – Niesułowice.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2022 za rok 2016.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Olkusz do Klastra Energii Powiatu Olkuskiego.

 

15. Podjęcie  uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr 120 254 K ul.  Pakuska w miejscowości Olkusz.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok.  

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/370/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/441/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „ Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K wraz z budową sygnalizacji świetlnej”.

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.  „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1063K, 1074K, 1079K w miejscowości Olkusz o Żurada ”.

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.  „Przebudowa  drogi powiatowej nr 1076 K w miejscowości Olkusz ” na odcinku od skrzyżowania z DW 791 – ul. Ks. Kan. Stanisława Gajewskiego – ul. Marcina Biema – ul. Dworska do skrzyżowania z ul. 29 Listopada.

 

21. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.   „Przebudowa ciagu dróg powiatowych nr 1091K, 1092K  i 1108K w miejscowościach Pazurek, Jaroszowiec, Bogucin Duży i Bogucin Mały”. 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu.

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Olkuszu, wchodzącej  w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1  w Olkuszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Olkuszu, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1  w Olkuszu.

 

24. Podjęcie  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu.

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu.

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu.

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Fryderyka Chopina w Olkuszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Fryderyka Chopina w Olkuszu.

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. ppłk. pilota Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. ppłk. pilota Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu.

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu.

 

30. Podjęcie  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Braciejówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Braciejówce.

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach.

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kosmolowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kosmolowie.

 

33. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Osieku.

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Sienicznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Sienicznie.

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Zawadzie.

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Zedermanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Warszawy w Zedermanie.

 

37.  Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Olkusz.

 

38. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz.

 

39. Podjęcie uchwały w sprawie stypendium edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mieszkających na terenie Gminy Olkusz.

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/2000 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 września 2000 roku w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

42. Podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 

 

43. Podjęcie uchwały w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

 

44. Odpowiedzi Burmistrza na Interpelacje radnych.

 

45. Zapytania i wolne wnioski.

 

46. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.