Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gmina Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 28września 2017 r.

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja i restauracja tzw. kwartału królewskiego, w tym zabytkowego obiektu przy Rynek 4 (budynek dawnego Starostwa) wraz z zabezpieczeniem reliktów dawnej zabudowy, rewitalizacją dziedzińca, utworzeniem nowego kompleksu muzealnego w podziemiach Ratusza oraz piwnicach restaurowanego budynku dawnego Starostwa

Celem projektu jest efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, które jest strategicznym zasobem Małopolski, dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych.

 

Realizacja przedmiotowego projektu poprzez rozwój społeczny wzmocni rozwój gospodarczy i kulturalny miasta. Wpłynie na wykreowanie nowego wizerunku miasta i Ziemi Olkuskiej poprzez promowanie i upowszechnianie w innowacyjny i atrakcyjny sposób wiedzy o historii regionu dzięki ochronie, zachowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Zrealizowanie celu projektu przyczyni się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych, nastąpi rozwój gospodarczy miasta i gminy Olkusz dzięki prestiżowej, spektakularnej inwestycji, bazującej na potencjale kulturowym i zabytkowych podziemiach. Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego budynku wraz z nadaniem mu nowych funkcji gospodarczych i społecznych oraz utworzeniem gotowej atrakcji turystycznej zatrzymującej turystę na dłużej wpłynie na potencjał kulturowy oraz ekonomiczny miejsca.

Planuje się utworzenie nowych miejsc pracy, co z kolej przełoży się na zwiększenie wpływów z podatków, zmniejszenie obciążeń w zakresie wspierania osób bezrobotnych oraz wzmocnienie potencjału ekonomicznego dziedzictwa.

 W kompleksowo zrewitalizowanym budynku planuje się oprócz galerii artystycznej, pomieszczeń administracyjnych i warsztatowo – edukacyjnych, sali konferencyjnej, odpowiednio stylizowanego, odpowiadającego potrzebom rynku obiektu gastronomicznego, utworzenie również bazy noclegowej – wszystko to wpłynie na podniesienie konkurencyjności Olkusza. W Muzeum historii miasta, które ściśle związane jest z górnictwem, planuje się wyeksponowanie reliktów wydobytych podczas rewitalizacji płyty rynku, a jego działalność pozwoli na istotne rozwinięcie sfery kulturowej obiektu. Trasa zawierać będzie elementy interaktywne –co zapewni odbieranie informacji od widza jak i reagowanie na nią. Interaktywność obiektu turystycznego zapewniona będzie poprzez wykorzystanie odpowiednich multimediów, czujników i oprogramowania, konstrukcję i mechanikę modeli, instalacji,

elementów scenograficznych – uruchamianych przez odpowiednią czynność zwiedzających. Ponadto fakt, że powstałe atrakcje zlokalizowane będą w pomieszczeniach zamkniętych będzie jednym z głównych komponentów wpływających wydłużenie sezonu turystycznego.

Adaptacja budynku dawnego Starostwa, zapewni mieszkańcom, turystom oraz przedsiębiorcom dostęp do całkowicie nowych, innowacyjnych ofert w centrum miasta - zlokalizowana w samym sercu miasta baza noclegowa będzie doskonałym punktem wypadowym ułatwiającym dostęp do okolicznych atrakcji regionu.

Biorąc pod uwagę powyższe, wśród bezpośrednich efektów projektu wymienić należy: wzbogacenie oferty kulturalnej miasta i regionu co ściśle związane jest z ożywieniem ruchu turystycznego w Gminie Olkusz i wzrostem frekwencji w okolicznych muzeach i podmiotach para-muzealnych, zwiększenie liczby uczestników wydarzeń i imprez kulturalnych w mieście i Gminie Olkusz, co skutkować będzie wzrostem dobrobytu mieszkańców i podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Olkusz, poprawą warunków i polepszeniem zasobów dla realizacji zadań gminy z zakresu edukacji, a to przełoży się również na rozwój umiejętności cyfrowych i informatycznych dzięki zastosowaniu innowacyjnych, multimedialnych metod i form przekazu przy wystawach. Integralnym elementem zwiedzania ekspozycji będzie samodzielne poszukiwanie wiedzy, oraz interakcja: zwiedzający – eksponat. Interaktywność na ekspozycji zapewnić ma zdolność urządzeń umieszczonych na ekspozycji do odbierania informacji od widza i reagowanie na nią.

Ukształtowane zostanie atrakcyjne miejsce dla życia mieszkańców – wzrośnie atrakcyjność Gminy i miasta dla inwestorów, nastąpi rozwój przemysłów kultury wokół olkuskich muzeów i podmiotów para-muzealnych. Istotnym efektem projektu będzie spójność wszystkich zadań, które zakończą się udostępnieniem kompleksowo zagospodarowanej infrastruktury: przystosowaniem (całkowicie niedostępnego) obiektu do ruchu zwiedzających, konserwacją zabytków ruchomych, pozyskaniem archiwów, digitalizacją i aranżacją wystawy w historycznym obiekcie (dotychczas niedostępnym dla publiczności). Dodatkowym i ważnym atutem, tak zagospodarowanego obiektu, będzie możliwość korzystania z powstałej infrastruktury przez osoby niepełnosprawne. Wszystkie efekty będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu oraz trwałości projektu, zaowocują znacznymi korzyściami, nie tylko dla miasta i gminy, ale i dla sąsiednich regionów oraz korzystnym wizerunkiem Olkusza jako miasta dbającego o kulturę i historię oraz zdolnego łączyć atuty miejsc historycznych z walorami przyrodniczymi, w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem.

Powstała infrastruktura w sposób kompleksowy (koncentracja w jednym miejscu prezentowanych treści) odpowie na potrzebę zaprezentowania posiadanego i nowoodkrytego dorobku dotyczącego tematyki miasta Olkusza i Ziemi Olkuskiej oraz wprowadzi zwłaszcza mieszkańców okolic i mniejszych miejscowości w epokę wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu publicznym.

Ukończony projekt będzie podstawą do kreowania nowego wizerunku miasta i Ziemi Olkuskiej jako terenu atrakcyjnego pod względem zamieszkania i wizyt turystycznych. Stanie się wizytówką Gminy Olkusz, wzrośnie rozpoznawalność Olkusza w Polsce i za granicą (obecność na listach miejscowości wyposażonych w nowoczesne i warte odwiedzenia obiekty kulturalne.

 

Całkowita kwota projektu to 18 896 030,81 –przyznane dofinansowanie na dzień 28 września 2017 r. to 3 654 892,80.