Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 „Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pod nazwą „Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi” mająca na celu udostępnienie lokalnych zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych lokalnej społeczności i wszystkim zainteresowanym poprzez budowę mostu, organizację placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi w obrębie Zamku Rabsztyn, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


„Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi”

Przedmiotem projektu jest budowa mostu nad fosą oraz organizacja placu zabaw dla dzieci wraz z małą infrastrukturą (ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery), zakup 50 leżaków, a zatem rozwinięcie i rozbudowanie dostępnej obecnie infrastruktury, która pozwoli na ożywienie i mobilizację mieszkańców obszaru LGD do częstego przebywania w miejscu inwestycji. Odwiedzający wzgórze zamkowe, głównie rodziny z dziećmi, zgłaszali potrzeby dotyczące braku miejsca zabaw dla dzieci, a także w zakresie braku zorganizowanej przestrzeni umożliwiającej wypoczynek plenerowy – wszystko to znajdzie rozwiązanie poprzez organizacje wymienionego placu zabaw i uruchomienie bezpłatnej wypożyczalni leżaków plenerowych. Infrastruktura powstała w ramach projektu będzie ogólnodostępna i niekomercyjna. Mając na uwadze fakt, iż celem zadania jest zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego – zamku w Rabsztynie, dla  obecnych i przyszłych pokoleń (początki zamku sięgają XIII w., wpis do rejestru zabytków A-993/M.), z racji położenia na tzw. Szlaku Orlich Gniazd są cennym obiektem krajobrazu kulturowego regionu, licznie odwiedzanym każdego roku. Realizacja zadania będzie miała wpływ nie tylko na społeczność lokalną, ale i na wszystkich odwiedzających. Zgodnie z protokołem z przeglądu rocznego, ze względu na ogólny znaczny stopień zużycia technicznego całości obiektu, most nie może dalej pełnić swojej funkcji. Ponieważ jest to jedyny wjazd na teren warowni, która otoczona jest głęboką fosą, zaprojektowano budowę nowego mostu, który umożliwi udostępnienie zabytku dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla społeczności lokalnej. Dodatkowo, na kwestię dostępności wzgórza zamkowego pozytywnie wpłynie przygotowanie miejsca rekreacji poprzez posadowienie ławek oraz stojaka na rowery, co umożliwi obsługę ruchu rowerowego i zapewni funkcjonalną możliwość obsługi turystycznej.

Zrealizowana inwestycja służyła będzie społeczności lokalnej, wpłynie ona na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców miejscowości oraz ich aktywizację, będzie służyła zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, wzmacnianiu ich spójności, budowaniu lokalnych więzi i społecznej solidarności. Przyczyni się do animowania aktywności grup nieformalnych (wskazane powyżej rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym osób starsze uprawiające nordic – walking)  oraz grup formalnych. W tym zakresie podkreślić należy integracyjny charakter obiektu, który jest naturalnym celem wycieczek szkolnych na każdym szczeblu edukacji. To właśnie przez wizytę w tym miejscu kształtowana jest tożsamość lokalna najmłodszych mieszkańców obszarów objętych LGD. Połączenie aspektu edukacyjnego z zabawą na stylizowanych placu zabaw (edukacja poprzez zabawę) przyczyni się do wzrostu kompetencji kulturalnych związanych z lokalną historią wśród uczniów szkół. Opracowany zostanie produkt w postaci projektu edukacyjnego (konspekt zajęć) , stanowiący połączenie wiedzy teoretycznej (dot. zamku Rabsztyn, jego usytuowania na Szlaku Orlich Gniazd, chaty Kocjana) z aspektem praktycznym (gry edukacyjne, zabawy na nowopowstałych placu zabaw nawiązujące tematycznie do historii obiektu).

Realizacja operacji ma wpływ na zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obszaru oraz wspieranie  dbałości o dziedzictwo materialne obszaru w celu jego rozwoju.  Dzięki realizacji projektu umożliwione zostaną następujące inicjatywy: organizacja wydarzeń kulturalnych, przeprowadzanie warsztatów, wydanie folderu lub publikacji.

Do wymiernych efektów realizacji inwestycji (wskaźników) zaliczyć można następujące produkty:

- nowy most nad fosą -  ze względu na znaczny stopień zużycia technicznego, zgodnie z protokołem z przeglądu rocznego, istniejący most nad fosą nie może dalej pełnić swojej funkcji. Ponieważ jest to jedyny wjazd na teren warowni, która otoczona jest głęboka fosą, zaprojektowano budowę nowego mostu, który umożliwi udostępnienie zabytku dla wszystkich, Stanowi on jednocześnie element wykorzystywany w wielu wydarzeniach plenerowych (np. w inscenizacjach podczas turniejów rycerskich);

- nowy, stylizowany plac zabaw wraz z elementami małej architektury (w tym powiązanej z infrastrukturą rowerową) i leżakami plenerowymi. Powstała infrastruktura przyczyni się do rozwoju turystyki rowerowej, pieszej, kulturalnej sprzyjając jednocześnie integracji lokalnej społeczności, w tym grup defaworyzowanych.

Opracowany także zostanie produkt o charakterze miękkim w postaci konspektu zajęć edukacyjnych. Wykorzystane w nim zostaną elementy wiedzy teoretycznej łączonej z zajęciami praktycznymi, przede wszystkim z grami edukacyjnymi na nowopowstałym placu zabaw.

Całkowita kwota projektu to 384 295,65 - kwota dofinansowania 198 675,00, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.