Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego

Sołectwo Osiek zostało laureatem konkursu Niezwykła Małopolska Wieś 2017 r. Zgodnie z umową zawartą z Województwem Małopolskim w dniu 18 września 2017 r. Gmina Olkusz na realizację zadania własnego w Sołectwie Osiek otrzyma kwotę 8.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup środków dydaktycznych do szkoły służących procesowi dydaktyczno – wychowawczemu, zgodnie z zapotrzebowaniem kadry pedagogicznej.

Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie tych sołectw i ich mieszkańców, którzy aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Dlatego szczególny nacisk położono na ocenę lokalnych inicjatyw, które zrealizowano na terenie danego sołectwa w ciągu ostatnich 5 lat. Pośrednio konkurs promuje również dbałość o estetykę danej wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego, doceniane są działania podejmowane na rzecz zmiany wizerunku, w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, a także przedsięwzięcia, których celem jest wzmacnianie tożsamości lokalnej i integracja mieszkańców.