Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

W związku z art. 71, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017r. poz. 1405/ oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017r., poz. 1257/ zawiadamiam, że postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia wiatrowa w miejscowości Zimnodół Gmina Olkusz” nie zostanie zakończone w terminie. Nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw. ustala się do dnia 28.02.2018r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza