Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza III  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  działki nr 105/4  położonej w Osieku  gm. Olkusz.

 

1. Przedmiotem przetargu  jest  działka nr 105/4 o pow. 652 m2,  położona w Osieku gm. Olkusz, stanowiąca  własność  Gminy Olkusz, objęta  księgą  wieczystą  KR1O/00032080/1 . Działka niezabudowana, o kształcie wydłużonego prostokąta, szerokości 8 m.  Dostęp do drogi publicznej , powiatowej  nr 1086K  za pośrednictwem drogi gruntowej zlokalizowanej na działce nr 105/2  oraz drogi częściowo  gruntowej  i  z nawierzchnią  asfaltową  na działce nr 547 .   

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci : wodnej, energetycznej.  Na  działce nr 105/4 w jej południowo-zachodniej części , znajduje się  fragment   sieci wodociągowej.

Zgodnie z  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego dla północnej   części   Osieka i Sieniczna  -  działka nr 105/4 znajduje się w terenie oznaczonym  symbolem   „A.2MN” – opisanym jako : „ tereny zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej”  oraz częściowo  w  „ strefie ochrony krajobrazu otwartego”.

Otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej . 

Nieruchomość  wolna  od  zobowiązań, wolna od obciążeń. Termin do złożenia wniosku   przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie  do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami upłynął dnia 07.07.2017r.  I przetarg ustny, nieograniczony na  sprzedaż działki  nr 105/4 przeprowadzony został 30.08.2017r., II przetarg przeprowadzono 07.11. 2017r.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  45.000,00 zł (słownie:  czterdzieści pięć tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  9.000,00 zł (słownie:  dziewięć tysięcy złotych)  w terminie do dnia 04.01.2018r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na   konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111  0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 105/4.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny  nabycia   nieruchomości .

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu   9 stycznia 2018r.  o godz. 11.00 w budynku  Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed  otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne  – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej –  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ( informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców,  pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub z innego  właściwego rejestru oraz upoważnienia   udzielonego przez organ    przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia  nieruchomości   (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie  licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę  współmałżonka  a w przypadku nabywania   do majątku osobistego - dokumentu  świadczącego o istnieniu   rozdzielności majątkowej   pomiędzy małżonkami lub    pisemnego oświadczenia współmałżonka ,  iż  środki przeznaczone   na nabycie  licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego   współmałżonka  będącego uczestnikiem przetargu.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę  będącą  cudzoziemcem w rozumieniu  ustawy  z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu    nieruchomości   przez  cudzoziemców (Dz. U. z   2016r. poz.1061 z późn. zm.) wymagane jest   stosowne  zezwolenie wynikające z  przepisów  tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi  nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto   bankowe wskazane przez oferenta.

 

5.  Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona    o obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i podlega zapłacie nie później niż do dnia  zawarcia  umowy  przenoszącej własność.

 

6.  O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie   zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli  osoba  ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do   zawarcia  umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić  od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu   zaskarżyć   czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i   Gospodarki  Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.