Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
ul. Rynek 1
ogłasza I  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

nr 5486/5,  położonej w Olkuszu przy ul. Widokowej.

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 5486/5 o pow. 900 m2, stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00062626/0. Nieruchomość położona w Olkuszu , przy ul. Widokowej  w pośredniej strefie miasta, o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta, dogodnym do zabudowy . Posiada dostęp do drogi publicznej .

Nieruchomość  posiada możliwość dostępu do sieci  infrastruktury technicznej : energii, wody, kanalizacji . Otoczenie nieruchomości stanowią tereny nie zabudowywane. Otoczenie dalsze to powstające nowe osiedle domków jednorodzinnych  oraz tereny zakładu produkcyjnego specjalizującego  się  w  przerobie drewna (tartak i magazyny).

Nieruchomość  wolna  od zobowiązań, wolna od obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 24.11.2017r.

Zgodnie ze zmianą  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały- Podgrabie  zatwierdzona Uchwalą Nr XXX/419/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25.04.2017r.  – działka nr 5486/5  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  23.MNU”  – opisanym jako : „ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  wraz z zabudową usługową.  Ponadto w/w nieruchomość znajduje się w zasięgu otuliny Parku Krajobrazowego „ Orlich Gniazd ”.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  99.000,00  zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  19.800,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych )  w terminie do dnia 11.01.2018r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 5486/5.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu  16.01.2018r. o godz. 11.30  w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz,  Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.o  Krajowym Rejestrze Sądowym) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości  (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż  środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (: Dz. U. z 2016r. poz. 1061 z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%)  i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.