Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

EFS Logo

Projekt pod nazwą Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)– SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zgodnie z celem osi priorytetowej, celem projektu jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Najważniejszym i niezwykle istotnym efektem realizacji zadania będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.

 

Działania w ramach projektu, skierowane będą na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. W wyniku realizacji projektu zastosowane zostaną systemy grzewcze oparte o kotły na paliwa stałe spełniające wymagania klasy 5 w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń, charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Kotły spalające paliwa stałe będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, przez co zapewniony zostanie system kontroli realizacji zadania w ww. zakresie oraz kontrolowane będzie przestrzeganie parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia oraz zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem.

Długofalowe, społeczno – gospodarcze oddziaływanie zrealizowanego projektu dotyczyć będzie  efektów wykraczających poza natychmiastowe skutki dla otoczenia i grupy docelowej czyli samych odbiorców końcowych projektu. Efekty projektu będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu, a nawet poza okres jego trwałości. Jego wpływ na osiągnięcie celu głównego czyli stworzenia warunków zrównoważonego rozwoju nie ma charakteru wyłącznego, aczkolwiek poprzez ograniczenie zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań, nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, co zapewni poprawę stanu środowiska oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Celem bezpośrednim realizacji projektu, którego skutki będą bezpośrednio związane z Wnioskodawcą, precyzyjne i mierzalne po zakończeniu jego realizacji, jest liczba wymienionych kotłów (66) oraz ilość instalacji, która będzie niezbędna dla zapewnienia efektywnej pracy nowych, zainstalowanych urządzeń.

Dzięki takiej inwestycji poprawi się stan środowiska naturalnego oraz będzie można skuteczniej przeciwdziałać zmianom klimatu. W ten właśnie obszar wpisuje się projekt Wnioskodawcy. Celem projektu jest wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnego i efektywniej korzystającego  z zasobów społeczeństwa, które w sposób racjonalny korzysta ze wszystkich swoich zasobów. W efekcie realizacja projektu pozwoli na uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów  i energii, do ograniczenia emisji CO2, a co za tym idzie, zwiększenia konkurencyjności regionu czy kraju. Wnioskodawca w ten sposób będzie działał na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym zapobieganiu katastrofalnym skutkom zmiany klimatu.

 

Koszt całkowity zadania to 641 625,04 zł, wnioskowane dofinansowanie: 616 998,10 zł.

W dniu 5 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2032/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2017 roku na mocy której zadanie złożone przez Gminę Olkusz zostało umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w maksymalnej, wnioskowanej kwocie.