Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Loga

Projekt pod nazwą Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę  uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z celem osi priorytetowej, celem projektu jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Najważniejszym i niezwykle istotnym efektem realizacji zadania będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.

Działania w ramach projektu, skierowane będą na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę, wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. W wyniku realizacji projektu zastosowane zostaną systemy grzewcze oparte o kotły na paliwa gazowe/biomasę spełniające wymagania klasy 5 w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń, charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Kotły spalające paliwa stałe będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, przez co zapewniony zostanie system kontroli realizacji zadania w ww. zakresie oraz kontrolowane będzie przestrzeganie parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia oraz zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem.

Długofalowe, społeczno – gospodarcze oddziaływanie zrealizowanego projektu dotyczyć będzie efektów wykraczających poza natychmiastowe skutki dla otoczenia i grupy docelowej czyli samych odbiorców końcowych projektu. Efekty projektu będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu, a nawet poza okres jego trwałości. Jego wpływ na osiągnięcie celu głównego czyli stworzenia warunków zrównoważonego rozwoju nie ma charakteru wyłącznego, aczkolwiek poprzez ograniczenie zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań, nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, co zapewni poprawę stanu środowiska oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Celem bezpośrednim realizacji projektu, którego skutki będą bezpośrednio związane z Wnioskodawcą, precyzyjne i mierzalne po zakończeniu jego realizacji, jest liczba wymienionych kotłów (56) oraz ilość instalacji, która będzie niezbędna dla zapewnienia efektywnej pracy nowych, zainstalowanych urządzeń.

Koszt całkowity zadania to 836 548,61 zł, uzyskane dofinansowanie: 823 999,98 zł.

W dniu 8 września 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1434/17 na mocy której zadanie złożone przez Gminę Olkusz zostało umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w maksymalnej wnioskowanej kwocie.

 

Wstępna deklaracja

Lista budynków do audytu II

Identyfikator_wzór