Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt pod nazwą ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz” uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 5.2  Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami- spr, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zgodnie z celem  głównym osi  priorytetowej  5 Ochrona środowiska, którym jest  wzmocnienie  stanu  bezpieczeństwa  ekologicznego  regionu  z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby, założeniem projektu jest intensyfikacja działań mających na celu oczyszczanie terenu gminy z produktów zawierających szkodliwy dla zdrowia azbest.

 

Planowane czynności przewidziane do realizacji w ramach projektu koncentrują się na odbiorze i transporcie tychże produktów przy jednoczesnym zachowaniu procedur i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w procesie oczyszczania terenu z odpadów szkodliwych oraz składowanie i utylizacja odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz aktami prawnymi dotyczącymi usuwania odpadów szkodliwych. Usuwanie azbestu mogą realizować wyłącznie firmy, które mają odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniają pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem a odpady zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów. W świetle tych okoliczności zobowiązano samorządy do wsparcia logistycznego lokalnej społeczności w zakresie organizacji oraz nadzoru nad procesem oczyszczania otaczającego nas środowiska z zagrożenia jakie niesie za sobą funkcjonowanie w środowisku zanieczyszczonym przez azbest. Władze Gminy Olkusz, mając na celu realizację zadań własnych oraz w trosce o jakość życia i zdrowie mieszkańców, w ramach wsparcia procesu oczyszczania naszej gminy z wyrobów azbestowych zaplanowały w ramach projektu odebranie i zutylizowanie 700 ton wyrobów zawierających azbest. Prace te zostaną wykonane przez firmę, która ma odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudnia pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem wyroby zawierające azbest z 350 posesji co przy założeniu, że na 1 posesję przypada średnio 2 tony wyrobów azbestowych daje ok. 700 ton.

 

Drugim równie ważnym celem jaki ma za zadanie spełnić realizowany projekt jest podniesienie świadomości społecznej na temat szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie  Podstawową informacją jaką mieszkańcy powinni wiedzieć jest to, że azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do jego korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc, a należy pamiętać, że ma to działanie rakotwórcze. Obowiązkiem władz publicznych jest zwalczanie chorób epidemicznych i zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska oraz ochrona środowiska zatem władze Gminy Olkusz czynią starania mające na podjęcie działań, które ograniczą poziom zanieczyszczenia środowiska oraz ich negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Mieszkańców Gminy zainteresowanych odbiorem azbestu ze swoich posesji zapraszamy do pok. 326 w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w celu pobrania wniosku o nieodpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest , które następnie po wypełnieniu prosimy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta (stanowisko naprzeciwko wejścia głównego do Urzędu). Wnioski można również pobrać ze stronie internetowej U M i G Olkusz. Zachęcamy mieszkańców do licznego udziału w projekcie oraz planowanych akcjach informacyjno-edukacyjnych, które będą organizowane dla Państwa na terenie Gminy.

 

Koszt całkowity zadania to 200 500,01zł, uzyskane dofinansowanie: 170 425,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwały Nr 2102/17 oraz 2104/17 na mocy której zadanie złożone przez Gminę Olkusz zostało umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w maksymalnej wnioskowanej kwocie.