Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Gmina Olkusz rozpoczyna realizację projektu „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice? - utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C - wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Wniosek złożony przez Gminę Olkusz uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 860 712,10 zł całkowita wartość projektu, którego okres realizacji zaplanowano na 1.07.2018 r. – 30.06.2020 r., wynosi: 2 007 272,10 zł. Realizatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla minimum 105 dzieci  i młodzieży poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie realizacji i trwałości projektu 60 miejsc w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz 15 miejsc w placówce prowadzonej w formie pracy podwórkowej.

 

Placówki wsparcia dziennego w formie stacjonarnej prowadzone będą w Olkuszu w trzech lokalizacjach tj.: w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 9 oraz Szkole Podstawowej nr 10. Planuje się, że po przeprowadzeniu koniecznych prac remontowo-adaptacyjnych wsparcie dla dzieci rozpocznie się od września 2018 r. Ukierunkowane będzie m.in. na rozwój kompetencji kluczowych dzieci oraz niwelowanie złożonych problemów psychofizycznych poprzez indywidualne i grupowe wsparcie specjalistyczne.