Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1

ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości , położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30.

 

  

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana składająca się z działek nr : 2235/12 o pow.1067 m2, objętej księgą wieczystą KR1O/00075777/7 (po ujawnieniu podziału działki nr 2235/16 i przeniesieniu z księgi wieczystej KR1O/00038783/1 ) i nr 2236/1 o pow. 2 m2, objętej księgą wieczystą  KR1O/00037424/0, położona w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30, stanowiąca własność Gminy Olkusz. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo usługowym, garażami i budynkiem gospodarczym. Budynek biurowo usługowy o powierzchni użytkowej 331,60 m2, składa się z części zasadniczej – oficyny głównej oraz dobudowanej do niej prostopadle części bocznej. Oficyna główna II kondygnacyjna, podpiwniczona,  oficyna boczna III kondygnacyjna, niepodpiwniczona. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodną, gazową oraz centralnego ogrzewania zasilanego z kotła gazowego. Budynek garaży o powierzchni użytkowej 47,18 m2. Budynek gospodarczy o powierzchni  użytkowej 28,57m2.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej (ul. Szpitalnej) zapewniony zostanie na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2235/12 przez ustanowienie służebności drogowej pasem szerokości 5 m biegnącym w kierunku południowym od ul. Szpitalnej po działce nr 2235/17 (powstałej z podziału działki nr 2235/16 ) wzdłuż jej zachodniej granicy z działkami  nr 2235/14, 2235/15 i 2235/11 na długości 28 m.

Wynagrodzenie za ustanowienie w/w służebności ustala się w formie jednorazowego świadczenia w wysokości 5.649,00 zł, podwyższonego o należny podatek VAT (23%), co stanowi kwotę 6.948,27 zł brutto  (słownie: sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 27/100).

Na część  nieruchomości zawarto umowy najmu i dzierżawy. Umowy te zostaną wypowiedziane po rozstrzygnięciu przetargu. Otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, handlowej i usługowej. Na sąsiednich działkach nr 2235/9 i 2235/11 wybudowany został budynek mieszkalno-usługowy,  istniejący okap dachu tego budynku przechodzi na działkę nr 2235/12.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Śródmieście przedmiotowa  nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 02 MU” - opisanym jako: „tereny zabudowy wielofunkcyjnej ”, przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalna wielorodzinna,  zabudowa usługowa: obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych: oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i administracji;  zabudowa usługowa umożliwiająca realizację przedsięwzięć komercyjnych oraz usługi wbudowane w zakresie: usług handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, obsługi finansowej, kultury, rozrywki oraz biura. Ponadto nieruchomość  znajduje się w „ obrębie terenu górniczego ZGH „Bolesław”, w „ granicy strefy ochrony ekspozycji Zespołu  Starego Miasta ”, w „ granicy strefy ochrony krajobrazu miasta”.

Termin do złożenia wniosku przez  osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie  o art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy    z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 03.03.2017r.  I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 13.06.2017r.,  II przetarg został przeprowadzony 03.10.2017r., III przetarg przeprowadzony został 13.03.2018r.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  480.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy  złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 96.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych  ) w terminie do dnia 21.06.2018r.włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz  w  Banku  Pekao  S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – nieruchomość ul. Szpitalna 30.

Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu  26.06.2018r.  o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu ( w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (  Dz.  U. z 2016r.  poz.1061 z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu wraz z wynagrodzeniem za ustanowienie służebności drogowej  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT

na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10a ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług.


6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba  ustalona  jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem  umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć  czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.