Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Projekt „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne – zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR” 

Części składowe:

8.1 Modernizacja obiektu infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 2 dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych sportowych i integracyjnych

11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych

Wartość projektu: 6 285 058,29 zł

Kwota dofinansowania: 4 713 793,66 zł

Projekt pod nazwą „„Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne – zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR”  uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gmina Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 28 marca 2018 r.

 Projekt zakłada realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Przedmiotem pierwszej inwestycji jest modernizacja / wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu i infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu poprzez modernizację wybranych pomieszczeń o łącznej powierzchni 1723,13 m² wraz z budową placu zabaw i modernizacją ogrodzenia.

Zadanie drugie obejmuje zagospodarowanie terenu "Dolinka" na Osiedlu Młodych, które swoim zakresem przewiduje wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o pow. ok. 2561 m2, utwardzeń terenów (chodniki) ok. 2.658,6 m2, 56 miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową ok. 1470 m2, boiska wielofunkcyjnego, boisk trawiastych, trzech miejsc wypoczynkowych, ogrodzonego wybiegu dla psów, oświetlenia i odwodnienia.

Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na zdegradowanych, zaniedbanych i odizolowanych obszarach, na których zjawisko wykluczenia społecznego powoduje konieczność podjęcia działań służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. Przeprowadzona zostanie kompleksowa rewitalizacja polegająca na modernizacji ZSPI Nr 1 w Olkuszu oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych Dolinki Os Młodych, jak i rewitalizacja społeczna, ponieważ na terenie nowo zreorganizowanym prowadzone będą zajęcia integracyjne zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Realizacja projektu ma na celu wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie mu nowych funkcji oraz przywrócenie funkcji, jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją specyfiką - tworzył będzie korzystne warunki do dalszego trwałego rozwoju. Rewitalizacja stanowiła będzie kompleksowy,

skoordynowany, wieloletni, proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Mając na uwadze bezpośrednią współzależność pomiędzy działaniami infrastrukturalnymi i służącymi rozwojowi sfery społecznej na danym obszarze oraz dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu komplementarności pomiędzy nimi, realizowane będą projekty społeczne przewidziane w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Zrewitalizowana Dolinka Osiedla Młodych przyczyni się do zniwelowania niskiego poziomu aktywności społecznej ponieważ poprzez wykonaną infrastrukturę będzie możliwa realizacja projektów społecznych, zwiększających uczestnictwo mieszkańców w życiu osiedli oraz miasta i gminy.

 

Projekt podniesie estetykę przestrzeni publicznych. Poprawi się ich dostępność jak również efektywne zagospodarowanie, a przez zastosowanie oświetlenia na całej powierzchni dolinki, spadnie przestępczość, wandalizm i alkoholizm – podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa mieszkańców. ZSPI Nr 1 w Olkuszu jest jedyną w Gminie Olkusz placówką posiadającą status publicznej placówki integracyjnej, świadczącą usługi dla osób z różnymi, zdiagnozowanymi rodzajami niepełnosprawności. Z wykonanej w ramach projektu infrastruktury - teren przy budynku, gdzie zaprojektowano utworzenie placu zabaw oraz wybranych pomieszczeń wewnątrz budynku, w tym sanitariatów i wyposażenia siłowni w sprzęt do ćwiczeń będą mogły korzystać wszystkie osoby bez względu na różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe. Wszystkie elementy zaplanowano tak, by zniwelować wszelkie bariery w dostępności i zwiększyć możliwość korzystania z nich, co wpłynie na poprawę jakości życia jednocześnie zacieśniając istniejące więzi społeczne. Na placu zabaw realizowane będą zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych –będzie to jedyny plac zabaw w całym Powiecie Olkuskim w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogrodzenie całego kompleksu szkolnego w wyraźny sposób wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa jego użytkowników.