Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu – zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gmina Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 8 maja 2018 r.

Części składowe:

9.1 Modernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola

11.5 Budowa targowiska – ul. Osiecka w Olkuszu

11.7 Chodnik przy Strzelców Olkuskich 1, 1a

Wartość projektu: 1 421 648,42 zł

Kwota dofinansowania: 943 105,17 zł

 

Projekt swym zakresem obejmuje:

  1. Modernizację budynku Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola, w szczególności docieplenie budynku, modernizację studzienek piwnicznych, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie dojść i chodników oraz montaż małej architektury, modernizację wybranych pomieszczeń, wymianę wybranej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację posadzki schodów, modernizację węzła cieplnego i instalacji c.o., instalacji elektrycznej węzła cieplnego oraz instalacji odgromowej. Wykonanie prac nie spowoduje zmiany funkcji budynku oraz poszczególnych pomieszczeń.
  2. Budowę targowiska przy ul. Osieckiej w Olkuszu

Inwestycja swym zakresem obejmuje wymianę nawierzchni istniejącego targowiska położonego przy ul. Osieckiej w Olkuszu. Planowane roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni istniejącego targowiska prowadzone będą na powierzchni ok. 840m2 (nawierzchnia z betonu asfaltowego– 836,8m2, zieleń – 9,3 m2).

  1. Wymianę nawierzchni istniejącego chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich 1, 1a

Chodnik o długości ok. 108 metrów wykonany zostanie o nawierzchni z dwuteowej kostki betonowej koloru szarego. Szerokość chodnika zgodna ze stanem istniejącym. W ramach zadania założono wymianę obramowania chodnika na obrzeża betonowe 8x30 cm i łącznej długości 215,4m na ławach betonowych, nawierzchni 206,3m2.

 

Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych, ponieważ zdegradowane, zaniedbane i odizolowane obszary, na których często występuje zjawisko wykluczenia społecznego wpływa na konieczność podjęcia działań służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. W tym celu przewiduje się przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji polegającej na modernizacji Budynku Przedszkola Nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego, budowę targowiska przy ul. Osieckiej oraz modernizację chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich – powstała w wyniku realizacji zadania infrastruktura będzie miała bezpośredni wpływ i warunkowała będzie rewitalizację społeczną prowadzoną na danym terenie. Na terenie nowo zreorganizowanym prowadzone będą zajęcia integracyjne zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Realizacja projektu ma na celu wyprowadzenie zidentyfikowanego obszaru, z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie mu nowych funkcji oraz przywrócenie funkcji, jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją specyfiką- tworzył będzie korzystne warunki do dalszego trwałego rozwoju.

 

Modernizacja chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich jak i budowa targowiska przy ul. Osieckiej stanowić będzie odpowiedź na zdiagnozowana potrzebę bezpieczeństwa. Wymieniona nawierzchnia w obu przypadkach w pełni zostanie przystosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Plac targowiska pokryty zostanie nawierzchnią asfaltową, z pochyleniem poprzecznym nawierzchni daszkowej ze spadkiem 2% do wewnątrz. Zostaną wytyczone miejsca pod stragany poprzez wymalowanie linii barwy białej o porowatej fakturze. Odległości pomiędzy alejkami umożliwią swobodne poruszanie się. W przypadku chodnika zastosowano nawierzchnię z dwuteowej kostki betonowej koloru szarego, zachowano minimalne wymiary ciągu pieszego. Wszystkie rozwiązania projektu z uwagi na specyfikę obszaru– będą budować i wzmacniać tożsamość miejsca, będą współgrały z otoczeniem oraz wpływały będą na poprawę jakości życia osób z nich korzystających jednocześnie zacieśniając istniejące więzi społeczne. W wyraźny sposób projekt podniesie estetykę przestrzeni publicznych. Poprawi się dostępność danej przestrzeni jak również jej efektywne zagospodarowanie.