Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

„Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu – zadanie nr 11.3 w GPR”          

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gmina Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Wartość projektu: 14 394 602,66 zł

Kwota dofinansowania: 9 188 421,30 zł

Projekt swoim zakresem obejmuje:

W ramach przebudowy boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej zostaną zdemontowane istniejące bramki, usunięta zostanie warstwa humusu z drenażem z przebudowywanego boiska i nawierzchnia żużlowa, zlikwidowane zostaną częściowo sieci uzbrojenia terenu oraz zdemontowane trybuny, wykonana zostanie podbudowa oraz nawierzchnia z ziemi organicznej, instalacja odwodnienia boiska, instalacja wodociągowa, oświetlenie.

Dane liczbowe boiska o nawierzchni trawiastej:

- boisko o wymiarach 100x64m

- pole wybiegu 3m od linii bocznych boiska oraz 5m od linii końcowych

- pow. nawierzchni trawiastej – 7693,11 m²

Wyposażenie:

- bramki (2 szt.)

- maszty oświetleniowe (4 szt.)

- ławki rezerwowych (2 szt.).

W ramach przebudowy bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z budową zaplecza treningowego zrealizowane zostanie:

- Urządzenia lekkoatletyczne: bieżnia okrężna 400m, rów z wodą do biegów z przeszkodami, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku o tyczce, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem, rzutnia do rzutu oszczepem.

- Strefa do rozgrzewki: bieżnia dwutorowa 60m, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą.

- ciągi piesze z kostki brukowej betonowej

- ogrodzenie

- uzupełnienie nawierzchni trawiastej.

- niezbędne instalacje wod.-kan. I elektryczne.

W ramach przebudowy i rozbudowy boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej zostanie rozebrany budynek byłej strzelnicy, wykonany montaż piłkochwytów, podbudowa i nawierzchnia sztucznej trawy, instalacja odwodnienia boiska, oświetlenie.

Dane liczbowe terenu o naw. z sztucznej trawy (boisko):

- boisko o wymiarach 95x55m

- pole wybiegu 3m od linii bocznych boiska oraz 5m od linii końcowych

- pow. nawierzchni sztucznej trawy – 6825,00 m²

Wyposażenie:

- bramki (2 szt.)

- piłkochwyty

- maszty oświetleniowe(4 szt.)

- ławki rezerwowych (2 szt.)

W ramach rewitalizacji parku wykonana zostanie budowa i przebudowa ciągów pieszo - rowerowych, budowa dwóch altan, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, oświetlenie i mała architektura.

Działania w ramach projektu skierowane będą na ograniczenie problemów społecznych ponieważ funkcjonowanie zdegradowanych, zaniedbanych i izolowanych obszarów ze zjawiskiem wykluczenia społecznego powoduje konieczność podjęcia działań służących poprawie spójności społecznej. Utworzenie w centrum miasta nowoczesnego, ogólnodostępnego ośrodka sportowo– wypoczynkowego z bogatą ofertą spędzania wolnego czasu (nowa, estetyczna i bezpieczna infrastruktura) związana z możliwością uprawiania wielu dyscyplin sportowych i form wypoczynku, wpłynie na poprawę aktywności dzieci, młodzieży, osób dorosłych (w tym starszych).

Uporządkowanie roślinności, budowa ścieżek pieszo–rowerowych i alejek do jazdy na rolkach oraz placów zabaw, siłowni zewnętrznej, altanek i innych elementów małej architektury przyczyni się do wzrostu wykorzystania terenu parkowego do uprawiania różnych aktywności fizycznych na świeżym powietrzu, spacerów, spotkań integrujących mieszkańców, zabaw z dziećmi czy odpoczynku w atrakcyjnym miejscu. Budowa ścieżek rowerowych na terenie parku stworzy połączenie z okolicznymi ścieżkami i szlakami rowerowymi, co wpłynie na poprawę komunikacji z centrum miasta i osiedlami mieszkaniowymi. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym (oświetlenie, uporządkowanie terenu) podniesie się poziom bezpieczeństwa użytkowników oraz mieszkańców okolicznych osiedli, zapewniona zostanie dostępność do usług zlokalizowanych w centrum miasta.

Wzmocnienie wykorzystania potencjałów przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców podobszaru, a dodatkowo również całej gminy. Z wykonanej w ramach projektu infrastruktury będą mogły korzystać wszystkie osoby bez względu na różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe.