Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

„Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu – zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR”    

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gmina Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Części składowe projektu:

10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 7 w Olkuszu

11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu (wraz z terenem wokół stawu przy ul. Nullo)

12.1  Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-DK w Olkuszu

12.2 Przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-DK w Olkuszu

Wartość projektu: 2 754 691,05 zł

Kwota dofinansowania: 1 709 409,44 zł

 

Projekt przewiduje dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę holu górnego oraz klatki schodowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu wraz z montażem wymaganych urządzeń (dźwigu, platform).

Przed budynkiem MOKu zostanie przebudowany plac wraz z ciągiem komunikacyjnym.

Zostanie kompleksowo zagospodarowany teren w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu (wraz z terenem wokół stawu przy ul. Nullo) poprzez wykonanie oświetlenia, ścieżki rowerowej, chodnika, alejek na cmentarzu oraz prac remontowych murów cmentarnych. Zostaną zamontowane elementy małej architektury a obiekty zabytkowe na terenie Starego Cmentarza zostaną poddane rewaloryzacji zgodnie z Programem prac konserwatorskich.

W ramach rewitalizacji ogrodu przy Przedszkolu nr 7 zostanie wykonana modernizacja placu zabaw na terenie o wymiarach 23,9 x 23,4m poprzez montaż szeregu nowych urządzeń m.in. dwóch nowych piaskownic z zadaszeniem. Wokół istniejącej karuzeli zostanie wymieniona nawierzchnia na bezpieczną. Poza terenem placu zabaw zostaną zamontowane dwa urządzenia "równoważnia" i "skoczki". Teren przeznaczany pod urządzenia placu zabaw również zostanie pokryty nawierzchnią bezpieczną. Teren placu zabaw i trawnika zostanie oddzielony płotkiem o wysokości 90 cm. Ponadto zostanie wymieniona nawierzchnia chodników wraz z modernizacją istniejącego odwodnienia liniowego i nastąpi utwardzenie kostką betonową fragmentu terenu trawnika, wymieniona zostanie nawierzchnia tarasów (taras po zachodniej stronie budynku przedszkola zostanie zastąpiony terenem zielonym, zostaną zainstalowane markizy ocieniające tarasy po południowej stronie budynku. Zostanie wymienione ogrodzenie od strony południowej i północnej o wys. 170 cm (wraz z furtkami i bramą wjazdową).

Działania w ramach projektu skierowane będą na ograniczenie, likwidację oraz niwelowanie przyczyn zidentyfikowanych na tym obszarze jako zjawiska kryzysowe. Jak wskazano, istniejąca infrastruktura nie zaspokaja specyficznych potrzeb odbiorców. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i zmieniającymi się wymogami użytkowników jej dostosowanie jest koniecznością (budowa windy, dostosowanie wszystkich elementów projektu do potrzeb osób niepełnosprawnych). Wykonanie inwestycji skutkowało będzie kompleksowym, skoordynowanym procesem przemian przestrzennych, techn., społ. i ekonom. Pozwoli wyjść naprzeciw potrzebom społecznym, zwiększyć efektywne wykorzystanie przestrzeni, liczbę spotkań integrujących mieszkańców i dostosować je do różnorodnych potrzeb. Wpłynie na  wzrost jakości proc. nauczania, wychowania oraz zainteresowania sportem, kulturą fizyczną, zdrowym trybem życia i proces integracji międzypokoleniowej (zagospodarowania terenu wokół Przedszkola Nr 7 i organizacja pikników rodzinnych, spartakiad, świąt okolicznościowych). Poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne poprawi się estetyka otoczenia, wzrośnie ilość i rodzaj działań kulturalnych. Pozwoli na bezpieczne, funkcjonalne spędzanie czasu oraz poszerzenie oferty kult. tych miejsc (wydarzenia tematyczne związane ze specyfiką miejsca - projekty międzykulturowe). W odpowiedzi na zapotrzebowanie – w centrum Olkusza powstanie sieć terenów rekreacyjno– wypoczynkowych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społ.–będzie to atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu nie tylko dla okolicznych mieszkańców i dzieci z pobliskich szkół, ale również w skali całej gminy. Poprawi się estetyka przestrzeni publicznej, jednocześnie zostanie zachowana tożsamość miejsc, wykorzystane i wzmocnione zostaną ich potencjały. Poprawi się dostępność przestrzeni jak również jej efektywne zagospodarowanie – zostanie ona lepiej skomunikowana, połączona z siecią ścieżek rowerowych i pieszych (projekt złożony w ramach działania 6.1.4 RPO WM). Rozwiązania zawarte w projekcie umożliwią poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych – wszystkie elementy zaplanowano tak, by zniwelować bariery w dostępności, pozwolą na zmniejszenie liczby przestępstw, zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców oraz funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej- oświetlenie, uporządkowanie przestrzeni.