Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o podjęciu Uchwały Nr  XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu

z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje, obejmujący obszar ograniczony od południa drogą krajową nr 94, od zachodu linią kolejową, od północnego – wschodu projektowaną obwodnicą, ul. Graniczną i ul. Jaworową.       

            Jednocześnie informuję, że z treścią ww. uchwały oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Rynek 1, pok. nr 219,  w godzinach pracy Urzędu. Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                       BURMISTRZ

                                                                                                Miasta i Gminy Olkusz

                                                                                                      Roman Piaśnik

 

 

UCHWAŁA NR XL/598/2018 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin-Zagaje