Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

o podjęciu Uchwały Nr  XL/597/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu

z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza dla 3 obszarów

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą XL/597/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. przyjęto zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza dla 3 obszarów, obejmującą:

1)   teren wzgórza „Pod Krzyżem” przy drodze w kierunku Trzebini, tereny pomiędzy Al. 1000-lecia i ul. Dworską, teren przy ul. Jana Pawła II, rejon Szpitala i Policji w Olkuszu, rejon Przychodni Zdrowia przy ul. Nałkowskiej,

2)   teren z obiektem usługowo-handlowym i  skwerem u zbiegu Al. 1000-lecia i ul. Osieckiej,

3)  teren pomiędzy ul. Sosnową a ul. Marcina Biema i ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego.        

       Jednocześnie informuję, że z treścią ww. uchwały oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Rynek 1, pok. nr 219,  w godzinach pracy Urzędu. Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                Miasta i Gminy Olkusz

                                                                                                      Roman Piaśnik

 

 

 

UCHWAŁA NR XL/597/2018 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza dla 3 obszarów