Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Stosownie do art. 71 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./,  art. 49 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K w miejscowości Olkusz”–na wniosek p. Adama Braziewicza Pracownia Drogowa PYLON Sp. z o. o., 40-045 Katowice ul. Astrów 10 – działającego z upoważnienia Zarządu Drogowego w Olkuszu, 32-300 Olkusz Al. 1000 lecia 1a.

Przedmiotowy wniosek został zamieszczony pod numerem SE.604.77.2018 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Ponadto zawiadamiam o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Katowicach o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 326 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 15.05.2018 r. do 29.05.2018 r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza