Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 29 maja 2018 roku – godz. 15.30

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XLI sesji Rady.
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/560/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/409/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawieuchylenia Uchwały Nr XXXIV/469/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K (od drogi
  nr 783 Troks-Braciejówka-Jangrot-Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej nr 794
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji dwóch przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 1081K w miejscowości Gorenice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  wstępnej lokalizacji dwóch przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 120 383 K ul. Leśnej w miejscowości Gorenice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2834/3, położonej w Olkuszu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Olkuszu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Olkuszu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady.
 23. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.
 24. Zapytania i wolne wnioski.
 25.  Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.