Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 15.06.2018r. do 06.07.2018r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

 

 - część działki nr 2115/31 o pow. 1620m2 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą o pow. 700m2,  pod składowanie surowców wtórnych o pow. 720m2 oraz pod parking o pow. 200m2 (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „01.KK”). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: działalność: 4,50zł x 700m2, składowanie: 0.50zł x 720m2, parking: 0,60zł x 200m2 = razem miesięcznie 3.630,00zł netto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie - do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

- część działki nr 1231/4 o pow. 300m2 położonej w Olkuszu przy ul. Ks. prał H. Januchty z  przeznaczeniem pod uprawy warzywniczo – ogrodnicze (działka obecnie dzierżawiona) - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „6MU”). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31-go marca każdego roku z góry.

- działka nr 282/2 o pow. 1684m2 położona w Niesułowicach z przeznaczeniem pod lokalizację zbiorników wody. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.2967.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 09.05.2018r. wysokości: 1.000,00zł netto (tj.1.230,000zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry (zgodnie  z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „W”)

- części działek nrnr 943, 944/15, 944/3 o łącznej pow. 2300m2 położonych w Braciejówce z przeznaczeniem pod składowanie materiałów budowlanych, na okres 1 roku (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb „2.UO, U”). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 0,25zł/m2 netto (tj. 575,00zł netto (tj.707,25zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie - do 10 dnia każdego miesiąca z góry

- część działki nr 234/1 o pow. 38m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zagaje z przeznaczeniem pod zieleń przydomową zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „KZ”). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 74,78zł brutto (tj. 1,60zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31- go marca każdego roku z góry.

 

  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy  nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne  w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę  nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.