Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

 

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działek nr : 617/37 (obręb Pomorzany) i 741/19 (obręb  Olkusz) o łącznej pow. 1,8962 ha  położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej, w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności  Gospodarczej,  stanowiąca  własność Gminy Olkusz, objęta księgami wieczystymi:  KR1O/00047850/8,  KR1O/00040127/2. W terenie działki te stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie  wielokąta.  Nieruchomość  posiada ograniczenia zabudowy związane z  przebiegiem sieci :  energetycznych   zarówno  podziemnej  linii  kablowej  jak i naziemnej linii  wysokiego  napięcia  wraz  ze  strefą  oddziaływania oraz  kolektora  kanalizacji sanitarnej  ks800 . 

Nieruchomość posiada   dostęp  do drogi  publicznej  ul. Wspólnej  i sieci infrastruktury  technicznej : woda, energia , kanalizacja.  Otoczenie nieruchomości stanowią tereny  zabudowy przemysłowej, usługowej, droga   krajowa nr 94.  Nieruchomość  wolna od  zobowiązań i obciążeń. Termin złożenia  wniosku  przez osoby,  którym przysługuje  pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 02.03.2018r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 15.05.2018r.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zachodniej części  dzielnicy  północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ B3.P-U ” – opisanym jako:  „ teren obiektów produkcyjnych,  składów  i magazynów lub zabudowy usługowej”.  Ponadto nieruchomość znajduje się  w  granicy terenu kategorii „B” przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego  kopalnictwa,  w  granicy starego kopalnictwa rud srebra i ołowiu,  w  granicy złoża rud cynku i ołowiu Olkusz., w granicy strefy sanitarnej od cmentarza 150m.

Przez działkę nr 741/19 przebiega sieć napowietrzna   wysokiego napięcia 110 kV ze strefą  oddziaływania,  co wiąże się z obowiązkiem  uzgodnienia   zamierzenia inwestycyjnego  z  administratorem linii napowietrznej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza,  prowadzoną przez Starostę Olkuskiego działka nr  741/19 o pow. 0,0730 ha  stanowi użytki „ LsVI”,  ( las ).

Zgodnie  z  art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2015r. poz.  2100  z późn. zm. )  -  w przypadku sprzedaży przez  osobę fizyczną , osobę prawną   lub  jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własność Skarbu Państwa gruntu :

a). oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków,  lub

b). przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego  albo w decyzji o warunkach   zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

c). o którym mowa w art. 3 , objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust.3 ,

Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

 

Działka nr 741/19 stanowi użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy  wymagane jest uzyskanie zgody na wyłączenie  tego gruntu  z  produkcji  leśnej  (decyzja Dyrekcji  Regionalnej  Lasów Państwowych  w  Katowicach).  

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 948.100,00 zł ( słownie:  dziewięćset czterdzieści  osiem tysięcy sto złotych).   

Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 189.620,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych ) w terminie  do dnia  16.08.2018r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – nieruchomość  II przy ul. Wspólnej.

Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Miasta i  Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed  otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne  – dowodu tożsamości,  osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia   udzielonego przez organ  przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości  (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie  licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a  w przypadku  nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu   rozdzielności majątkowej  pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka ,  iż  środki  przeznaczone   na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego  współmałżonka   będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę  będącą  cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.) wymagane jest  stosowne   zezwolenie wynikające  z  przepisów  tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby,  których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli   osoba   ustalona jako nabywca nieruchomości  nie  przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu  może odstąpić  od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.