Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./ oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ i art. 268a ustawy, z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z póżn. zm.), w oparciu   o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

 

„Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej z częścią socjalno-biurową na halę produkcyjno-magazynową z częścią socjalno-biurową, wraz z budową instalacji do nakładania powłok galwanicznych cynkowych i cynkowo-niklowych na elementy stalowe z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 5052 w Olkuszu”

 

Inwestor: Zygmunt Solecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Export-Import MALBOX, 32-300 Olkusz Osiek 212A

 

oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Olkuszu o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach oraz Marszałka Województwa Małopolskiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia jw.

 

Karta raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została zamieszczona pod nr SE.604.93.2018 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

 

Z raportem jw. można zapoznać się w terminie 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 25.06.2018 r. w Urzędzie Miasta  i Gminy Olkusz Rynek 1 w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 326 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 700 do 1700 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500.

 

Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw. można wnieść w terminie 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 25.06.2018 r. do 25.07.2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz Rynek 1, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków do postępowania jw. jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza