Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA

MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./, art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu zawiadamiam, że w dniu 26.06.2018 r. została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym i parkingami, budowa budynku gospodarczego ze stacją uzdatniania wody i generatorem prądu, budowa masztu antenowego wys. ok. 35 m, budowa studni głębinowej gł. 100-120 m, przebudowa istniejącego zbiornika p. poż. oraz budowa szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. powyżej 10 m3” w Olkuszu na działce nr ew. gr. 844/1.

Inwestor: Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Olkusz, 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr SE.604.101.2018 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1 pok. 326 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 04.07.2018 r. do 18.07.2018 r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza