Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

Stosownie do art. 33 ust. 1 pkt 6 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm./ informuję, że w dniu 17.07.2018 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Sali Konferencyjnej (parter) odbędzie się spotkanie dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa zakładu odlewni zlokalizowanych w miejscowości Osiek k. Olkusza” na działkach nr ew. gr. 559/1, 559/2

Inwestor: Odlewnia Żeliwa, Staliwa i Metali Kolorowych Zub Sp. J., 32-300 Olkusz Osiek ul. Zimnodolska 42.

Zainteresowanych prosimy o przybycie.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza