Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm/, art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu zawiadamiam, że w dniu 06.08.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa kontenerowej stacji paliw na ON w Olkuszu przy Al. 1000-lecia na działce o nr ew. gr. 3174/32”

 

Inwestor: BONITO Sp. z o. o., 00-420 Warszawa ul. Szara 10

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr SE.604.114.2018 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1 pok. 326 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 09.08.2018 r. do 23.08.2018 r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza