Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./, art. 10§ 1, art. 49  i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm./ oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. Zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, zawiadamiam o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K w miejscowości Olkusz”.

Inwestor: Zarząd Drogowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz Al. 1000 lecia 1a.

 

Strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pok. 326, w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 w terminie siedmiu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Ponadto zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się Stron co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw. w terminie siedmiu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 05.09.2018 r. do 19.09.2018 r.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz Rynek 1.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, 32-300 Olkusz, Rynek 1, pok. 125, tel. 32 626 01 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

3.  Pana/Pani dane są przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (rejestr) - art. 6 pkt c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./, Ustawa z dn.14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./.

4.   Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej – BE 10.

6.   Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.

7.   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8.   Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

      Niepodanie danych uniemożliwi udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na prawach strony.

 

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza