Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1

 

ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej  działki nr 5560,

 położonej  w  Olkuszu  w  rejonie  ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego.

 

 


1.    Przedmiotem  przetargu jest niezabudowana działka nr 5560 o  pow. 0,3522 ha,  
położona w Olkuszu w rejonie ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00068525/4.  Położona w pośredniej strefie miasta , o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta , posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej : energia, woda , gaz od drogi publicznej ul. Księdza Kanonika St. Gajewskiego w odległości ponad 150 m. Dostęp do drogi publicznej -  ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego za pośrednictwem wydzielonego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ciągu komunikacyjnego oznaczonego symbolem „ 1.KDD” – opisanym  jako : „ Teren drogi dojazdowej ” (z zachowaniem ciągłości cieku Witeradówki ), składającego się z działek stanowiących własność Gminy Olkusz.
W  terenie wykonany został przejazd  ( przepust trzykanałowy z rur PCV o średnicy ok.600 mm każdy ) , który należy uznać za tymczasowy,  nie spełniający warunków technicznych do obciążenia ruchem.  Nie jest planowana  realizacja w/w drogi, dlatego też na mocy  art. 16  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, obowiązek budowy lub przebudowy drogi publicznej ciąży na inwestorze prywatnym, jeżeli konieczność  wykonania tych robót spowodowana jest realizacją jego inwestycji ( niedrogowej ).  Warunki   budowy lub przebudowy dróg będących przedmiotem takiego przedsięwzięcia określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.     
      Nieruchomość wolna od obciążeń, wolna od zobowiązań. Termin złożenia   wniosku  przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie  do art.34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 24.08.2018r.
Zgodnie ze zmianą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   dla obszaru po wschodniej stronie ul. Biema ( aktualnie ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego ) w Olkuszu zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr L/551/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. – działka nr 5560  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  „ 2.MN”- opisanym jako : „ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ”. Przeznaczenie podstawowe: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym obiektami gospodarczymi i garażami. Przeznaczenie dopuszczalne: tereny usług komercyjnych związanych z wyżej wymienioną funkcją mieszkaniową w tym: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, wytwórczości , tereny urządzeń transportu samochodowego- parkingi, oraz w północnej części  w terenie oznaczonym symbolem
„ 10ZP” – opisanym jako : „ Tereny zieleni urządzonej ” . Ponadto nieruchomość znajduje się w „ granicy terenu górniczego ZGH Bolesław”, częściowo w granicy obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi ( informacje planistyczne ).     
     
2.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 320.000,00 zł (słownie : trzysta dwadzieścia  tysięcy złotych ).
Cena sprzedaży uzyskana w drodze przetargu podwyższona zostanie  o obowiązujący podatek VAT ( 23% )

3.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w  wysokości  64.000,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych ) w  terminie  do dnia  04.10.2018r. włącznie.  Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto  Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu  wpłaty : przetarg – działka nr 5560  ul.  Ks. Kanonika St. Gajewskiego .
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia  nieruchomości.

4.Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Przetarg na  działkę nr 5560 –  ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego” należy składać w Sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pok.103 do dnia 04.10.2018r. do godz.15.00.
  Oferta powinna zawierać:
             1.    imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna oraz jego podpis.
              Do oferty należy dołączyć:
              a). osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis właściwego rejestru,
              b). osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego , pobrany na podstawie art. 4aa   ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
              c).pełnomocnicy oferentów – pełnomocnictwo do złożenia oferty i nabycia nieruchomości w  formie aktu notarialnego,
              d).osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu  nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2014r. poz. 1380 z poen. zm. ) stosowne   zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
                e).osoby fizyczne ( lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ) pozostające w   związku małżeńskim zamierzające nabyć nieruchomość do majątku wspólnego – pisemną  zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o rozdzielności majątkowej współmałżonków lub pisemnego oświadczenia  współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku  osobistego  współmałżonka. )  
         2. datę sporządzenia oferty,
         3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje  te warunki bez zastrzeżeń,
         4. oferowaną cenę netto nieruchomości ( wyższą od ceny wywoławczej )  i sposób jej zapłaty ( przelew/gotówka )
         5. kopię dowodu wpłaty wadium .

5.    Część jawna przetargu ( komisyjne otwarcie kopert ) odbędzie się w dniu  09.10.2018r. o godz. 12.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,
Rynek 1,  pok. 101 .

Każdy z uczestników przetargu bądź ich pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia Komisji dokumentu potwierdzającego  tożsamość.  
Wpłacone wadium przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.
Cena nieruchomości ( wraz z podatkiem VAT)  sprzedawanej w drodze przetargu  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6.Burmistrz  Miasta i Gminy Olkusz zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu   bez  wybrania, którejkolwiek z ofert.    

7.O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, nabywca  nieruchomości  zostanie  zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez  usprawiedliwienia  do  zawarcia umowy w terminie i miejscu  podanym  w zawiadomieniu, organizator  przetargu może odstąpić od zawarcia  umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

8.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 800 – 1500 , pok.204,  tel. 32 6260204.