Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1
 ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

nr 775/29,  położonej w Olkuszu.

 


1.    Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 775/29 o pow. 825 m2, położona przy ul. Długiej  w  Olkuszu ( obręb Olkusz ), stanowiąca  własność Gminy Olkusz , objęta księgą wieczystą KR1O/00040127/2.  Działka  o  kształcie  zbliżonym do trapezu, niezagospodarowana , nieogrodzona , częściowo wyłożona płytami betonowymi.
W północno –wschodniej części działki nr 775/29 , na  jej przestrzeń  zachodzą części posadowionych  na sąsiedniej działce dwóch pojemników ( butli ) gazowych,  co ogranicza  możliwość wykorzystania całej nieruchomości  zgodnie z jej przeznaczeniem.  Przez działkę przebiegają podziemne linie energetyczne oraz sieć wodociągowa  wA150. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej – ul. Długiej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci : wodnej , energetycznej i gazowej .
     Zgodnie ze  zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej  części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza ( z  późn. zm. ) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXVIII/562/2018 z dnia  30.01.2018r. Rady  Miejskiej  w Olkuszu  działka nr 775/29  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „  C4.P-U” –  opisanym jako :  „ Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej ”  , ponadto  w „ granicy terenu kategorii „ C” – teren niezdatny do zabudowy za  wyjątkiem obszarów zainwestowanych w stanie istniejącym i przeznaczonych do  zainwestowania w obowiązujących dokumentach planistycznych ,  w zasięgu  głównego  zbiornika wód podziemnych nr GZWP Nr 454 Olkusz-Zawiercie”,  w  „ granicy starego  kopalnictwa rud srebra i ołowiu ”,  w „ przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa”,  w „  granicy złoża rud cynku i ołowiu Olkusz ” w  „ granicy sanitarnej od cmentarza 150 m”
Otoczenie działki stanowią tereny produkcyjno-usługowe, Park rekreacyjno-krajobrazowy ( Skate Park ), stacja paliw , w dalszej odległości  droga krajowa  94,  cmentarz.
Nieruchomość  wolna  od  zobowiązań, wolna od obciążeń.
Termin do złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia  24.08.2017r.

2.  Cena wywoławcza do przetargu wynosi  74.100,00  zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych  ).  Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 14.820,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych)  w terminie  do dnia  04.10. 2018r.włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na  konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg –  działka nr  775/29.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny  nabycia   nieruchomości .

4. Przetarg odbędzie się w dniu   9 października 2018r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu  Miasta i  Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru  Sądowego(  informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.o  Krajowym Rejestrze  Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia  nieruchomości  (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie  licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę  współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu  świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego  oświadczenia współmałżonka , iż  środki przeznaczone na nabycie licytowanej  nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.
Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z  dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (: Dz. U. z 2016r.  poz. 1061 z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej  ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu na konto  bankowe wskazane przez oferenta.

5. Cena  sprzedaży nieruchomości  uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia  umowy  przenoszącej własność.

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie  zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może  odstąpić  od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

8. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.