Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

nr 599/62,  położonej w Olkuszu.

 


1.    Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr  599/62  o pow. 0,6110 ha, położona przy ul. Długiej  w  Olkuszu ( obręb Pomorzany),  stanowiąca własność Gminy Olkusz,, objęta księgą wieczystą KR1O/00047850/8.  Działka  w kształcie wielokąta nieforemnego, niezagospodarowana , teren nierówny, lekko pofałdowany. W południowo-zachodniej części działki zlokalizowana skarpa. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci : wodnej , energetycznej i gazowej . Istnieje możliwość obsługi komunikacyjnej z drogi powiatowej 1091 K ( ul. Długiej ).
         Zgodnie ze  zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej  części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza ( z  późn. zm. ) zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVIII/562/2018 z 30.01.2018r. Rady  Miejskiej w Olkuszu działka nr 599/62  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „  C3.US” – opisanym jako  „ Tereny sportu i rekreacji” , ponadto  w „ granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  GZWP Nr 454 Olkusz-Zawiercie” ,  w  „ granicy starego kopalnictwa rud srebra i ołowiu ”,  w „ przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa”,  w „ granicy terenu kategorii „ C” – teren niezdatny do zabudowy za wyjątkiem obszarów zainwestowanych w stanie istniejącym i  przeznaczonych do zainwestowania w obowiązujących dokumentach planistycznych,  częściowo w obszarze o złożonej budowie , występowanie warstw nasypowych do  głębokości ok. 7 ,0 m  p.p.t.  dla którego należy uwzględnić  wymogi w zakresie wykonania   dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej , częściowo  w „ strefie  sanitarnej od cmentarza – 150 m. .  Przez działkę przebiega  główna sieć  wodna  w700.  
Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci  wodociągowych, odległość skrajni przewodów sieci wodociągowej o średnicy DN> 500 mm dla budynków i linii zabudowy ( linia rzutu ławy fundamentowej,  linia zabudowy na podkładzie geodezyjnym ) winna wynosić  minimum  5,0 m.  Otoczenie działki stanowią tereny produkcyjno-usługowe, Park rekreacyjno-krajobrazowy  ( Skate Park ), stacja paliw , w dalszej odległości  droga krajowa  94,  cmentarz.  Nieruchomość  wolna  od  zobowiązań, wolna od obciążeń
Termin do złożenia wniosku    przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami upłynął dnia  24.08.2017r.

2.    Cena wywoławcza do przetargu wynosi  343.200,00  zł ( słownie:  trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych  ).  Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 68.640,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych)  w terminie  do dnia  04.10. 2018r.włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym  kwota wadium wpłynęła na  konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao  SA.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg –  działka nr  599/62.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny  nabycia   nieruchomości .

4. Przetarg odbędzie się w dniu   9 października 2018r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu  Miasta i  Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed  otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości,  osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców,  pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.o  Krajowym Rejestrze  Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ   przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości  (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie  licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę  współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu  świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego  oświadczenia współmałżonka , iż  środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.
        Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (: Dz. U. z 2016r.  poz. 1061 z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej  ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

5. Cena  sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona  o obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia  umowy  przenoszącej własność.

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie  zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może  odstąpić  od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

8. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.