Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

nr 597,  położonej w Olkuszu.

 


1.    Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr  597  o pow. 0,3360 ha (obręb Pomorzany), położona przy ul. Długiej  w  Olkuszu ,  stanowiąca własność Gminy Olkusz , objęta księgą wieczystą KR1O/00047850/8.
Działka niezabudowana, niezagospodarowana,  w kształcie  rombu. Teren lekko pofałdowany. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do  infrastruktury technicznej : woda, energia, gaz ,  nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Dostęp do drogi publicznej (ul. Długiej ) zapewniony zostanie na rzecz  każdoczesnego  właściciela działki  nr 597 poprzez  ustanowienie  służebności  drogowej  po działce nr 596/2  wzdłuż  jej południowych granic na długości 15 m,  począwszy od zbiegu granic działek nr 597, 596/2,799/2  (o kształcie trójkąta - pow. 15m2).
Wynagrodzenie za ustanowienie  w/w  służebności ustala się w formie jednorazowego  świadczenia w wysokości  701,10 zł brutto  (słownie: siedemset jeden złotych 10/100 ) w tym 131,10 zł podatek VAT.
Zgodnie ze  zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza ( z  późn. zm. ) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXVIII/562/2018 z 30.01.2018r. Rady  Miejskiej w Olkuszu działka nr 597  znajduje się w przeważającej części w terenie oznaczonym symbolem „  C3.US” – opisanym jako :  „ Tereny sportu i rekreacji” , w niewielkiej północno-zachodniej  części w terenie oznaczonym symbolem „ C2.ZNU”- opisanym jako : „ Tereny zieleni nieurządzonej ”. Ponadto  w „ granicy  terenu kategorii „ B” przydatności do zabudowy, w „ granicy starego kopalnictwa”, w „ przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w „ granicy złoża cynku i ołowiu Olkusz”, w niewielkiej zachodniej części w granicy kontrolowanej od gazociągu wysokiego ciśnienia.   Przez działkę przebiega  napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia  ze strefą oddziaływania po 6 m  w każdą stronę  od osi skrajnego kabla linii elektroenergetycznej.  
Otoczenie działki stanowią tereny produkcyjno-usługowe, Park rekreacyjno-krajobrazowy ( Skate Park ), zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  w dalszej odległości  droga   krajowa  94,  stacja paliw,  cmentarz.
Nieruchomość  wolna  od  zobowiązań, wolna od obciążeń
Termin do złożenia wniosku   przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia  24.08.2018r.

2.    Cena wywoławcza do przetargu wynosi  220.000,00  zł ( słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych  ).  Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3.  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  44.000,00 zł ( słownie: czterdzieści  cztery  tysiące  złotych)  w  terminie  do  dnia 04.10. 2018r.włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym   kwota  wadium wpłynęła na  konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao  SA.O/Olkusz   nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z  podaniem  tytułu  wpłaty : przetarg –  działka nr  597.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny  nabycia   nieruchomości .

4. Przetarg odbędzie się w dniu   9 października 2018r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu  Miasta i  Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości,  osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru  Sądowego(  informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.o  Krajowym Rejestrze  Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ  przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia  nieruchomości  (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę  współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu  świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego  oświadczenia współmałżonka , iż  środki przeznaczone na nabycie licytowanej  nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem  przetargu.
Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z  dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (: Dz. U. z 2016r.  poz. 1061 z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej  ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

5. Cena  sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona  o obowiązujący podatek VAT ( 23% ).

6. Cena sprzedaży nieruchomości wraz z wynagrodzeniem za ustanowienie służebności  drogowej  podlega zapłacie nie później  niż do dnia zawarcia  notarialnej umowy sprzedaży.

7. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie   zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić  od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

8. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć  czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

9. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.