Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./, art. 10§ 1, art. 49  i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm./ oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. Zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, zawiadamiam o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1063K, 1074K i 1079K w miejscowości Olkusz i Żurada”.

Inwestor: Zarząd Drogowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz Al. 1000 lecia 1a.

 

Strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pok. 326, w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 w terminie siedmiu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Ponadto zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się Stron co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw. w terminie siedmiu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 11.09.2018 r. do 25.09.2018 r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza