Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OGŁOSZENIE

 

o  możliwości  zgłaszania  uwag  do  oferty  na  realizację  zadania – Przedsięwzięcia  edukacyjne dla młodzieży -  

„Warsztaty dla młodzieży  na  temat niepełnosprawności”

 

 

       Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych, Okręg Małopolski, Koło Powiatowe w Olkuszu   złożyło  ofertę  na  realizację  zadania  publicznego – Przedsięwzięcia edukacyjne dla młodzieży -  „Warsztaty dla  młodzieży na  temat  niepełnosprawności”   w  trybie  art.19a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie   zwanej  w  dalszej  części  ustawą  (zlecenie  zadania  publicznego  z  pominięciem  otwartego  konkursu  ofert).

 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Olkusz  po  rozpatrzeniu  oferty,  stwierdził  że:

-  złożona  oferta  spełnia  wszystkie  wymogi  określone  w  art.14  ustawy,

- przedłożona  oferta  spełnia  warunki  określone  w  art.19a  ustawy  (wysokość  finansowania  nie  przekracza  kwoty  10.000 zł.,  a  zadanie  ma  być  realizowane  w  okresie  nie  dłuższym  niż  90  dni).

 

        Wobec  powyższego,  zgodnie  z  art.19a  ust.3  ustawy  zamieszczam  powyższą  ofertę na  okres  7  dni  w :

 

1)  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Olkusz,

2) w siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Olkusz  w  miejscu  przeznaczonym  na  zamieszczanie  ogłoszeń,

3)  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Olkuszu,

 

i  informuję,  że  każdy  w  tym  terminie  może  zgłosić  uwagi  dotyczące  oferty.