Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działek nr : 630/2, 631/2, 632, 633, 617/39 o łącznej powierzchni 1,8745 ha, położona w Olkuszu przy  ul. Wspólnej  (obręb Pomorzany ), w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgami wieczystymi:  KR1O/00047850/8,  KR1O/00078609/0.  W terenie działki te stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie wielokąta.
Nieruchomość   posiada ograniczenia zabudowy związane z  przebiegiem sieci :  energetycznych  zarówno  podziemnej  linii   kablowej  jak i naziemnej linii   wysokiego napięcia  wraz  ze  strefą  oddziaływania oraz  kolektora  kanalizacji sanitarnej  ks800 .  Nieruchomość posiada   dostęp  do drogi   publicznej  ul. Wspólnej  i sieci infrastruktury technicznej : woda, energia,  kanalizacja.   Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy przemysłowej,  droga  krajowa nr 94.  Nieruchomość  wolna od zobowiązań i obciążeń. Termin złożenia  wniosku  przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 02.03.2018r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 15.05.2018r.II przetarg przeprowadzony   został 21.08.2018r.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  zachodniej części   dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza przedmiotowa nieruchomość znajduje  się w  terenie oznaczonym symbolem „  B3.P-U ” – opisanym jako:  „ tereny obiektów  produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej”.   Ponadto  nieruchomość  znajduje się w terenie kategorii „ B” przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa , w granicy starego kopalnictwa rud srebra  i ołowiu, w granicy złoża rud  cynku i ołowiu Olkusz . Przez działki nr :  630/2, 631/2, 633 i 617/39 przebiega sieć napowietrzna   wysokiego napięcia 110 kV  ze strefą oddziaływania , co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia  zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii  napowietrznej.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza,  prowadzoną przez Starostę Olkuskiego  działka nr 633 o pow. 0,2120 ha  stanowi użytki „ LsVI”,  ( las )
Zgodnie  z  art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2015r. poz.  2100  z późn. zm. )  -  w przypadku sprzedaży przez  osobę fizyczną , osobę prawną   lub  jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  zdolność prawną, niestanowiącego własność Skarbu Państwa gruntu :
    a). oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków,  lub
    b). przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego  albo w decyzji o warunkach   zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
    c). o którym mowa w art. 3 , objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust.3 ,
   Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy  prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
Działka nr 633 stanowi użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy  wymagane   jest uzyskanie zgody na wyłączenie  tego gruntu  z  produkcji  leśnej  (decyzja Dyrekcji  Regionalnej  Lasów Państwowych  w  Katowicach).   

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  937.250,00 zł  (słownie: dziewięćset trzydzieści siedem  tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ).       
Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  187.450,00 zł (słownie:  sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych)  w  terminie do dnia  22.11.2018r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000  4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – nieruchomość   I  przy ul. Wspólnej.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.

4. Przetarg odbędzie się w dniu  27  listopada  2018r.  o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed  otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne  – dowodu tożsamości,  osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców,  pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia   udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości  (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie  licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a  w przypadku  nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu   rozdzielności  majątkowej  pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka ,  iż  środki przeznaczone   na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego  współmałżonka   będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę  będącą  cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu  nieruchomości  przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.) wymagane jest stosowne   zezwolenie wynikające  z  przepisów  tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby,  których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto  bankowe wskazane przez oferenta.

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o  obowiązujący podatek VAT  ( 23% ) i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

6. O miejscu i terminie zawarcia warunkowej  umowy sprzedaży, nabywca nieruchomości  zostanie  zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości  nie  przystąpi bez usprawiedliwienia  do  zawarcia warunkowej umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator  przetargu może  odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć   czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.