Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

 

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działek nr :  617/38 (obręb Pomorzany) i 741/21 ( obręb Olkusz ) o łącznej powierzchni 1,5743ha,  położona w Olkuszu przy  ul. Wspólnej, w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgami wieczystymi :     KR1O/00047850/8,  KR1O/00040127/2.  W terenie działki te stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie wielokąta

Nieruchomość   posiada ograniczenia zabudowy związane z  przebiegiem sieci  energetycznych zarówno  podziemnej  linii  kablowej  jak i naziemnej  linii  wysokiego napięcia  wraz  ze  strefą oddziaływania.  Istnieje możliwość skomunikowania   nieruchomości z drogą publiczną  ul. Wspólną za pośrednictwem działki nr 617/29 użytek „ dr”  stanowiącej własność Gminy Olkusz.

Nieruchomość posiada   dostęp  sieci infrastruktury  technicznej : woda, energia , kanalizacja.   Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy   przemysłowej, usługowej , cmentarz.  

Nieruchomość  wolna od zobowiązań i obciążeń. Termin  złożenia  wniosku  przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do   art.34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia 02.03.2018r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 15. 05.2018r., II przetarg przeprowadzony został 21.08.2018r.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  zachodniej części  dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza przedmiotowa nieruchomość znajduje  się w  terenie oznaczonym symbolem „  B3.P-U ” – opisanym jako:  „ tereny obiektów  produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej”.   Ponadto  nieruchomość  znajduje się w terenie kategorii „ B” przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu  starego kopalnictwa , w granicy starego kopalnictwa rud srebra  i ołowiu, w granicy złoża rud  cynku i ołowiu Olkusz ,w granicy strefy sanitarnej od cmentarza 150 m.  Przez działkę nr 741/21  przebiega sieć napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV ze strefą oddziaływania , w w  południowo-wschodniej części działki  przebiega podziemna sieć energetyczna eS, co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia  zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii  energetycznych.   

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza,  prowadzoną przez Starostę Olkuskiego  działka nr  741/21 o pow. 1,3363 ha  stanowi użytki „ LsVI”,  (las)

Zgodnie  z  art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2015r. poz. 2100  z późn. zm. )  -  w przypadku sprzedaży przez  osobę fizyczną , osobę prawną  lub  jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własność Skarbu Państwa gruntu :

    a). oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków,  lub

    b). przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  albo w decyzji o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

    c). o którym mowa w art. 3 , objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust.3 ,

Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

 

Działka nr 741/21 stanowi użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy  wymagane jest uzyskanie zgody na wyłączenie  tego gruntu  z  produkcji  leśnej  (decyzja Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach). 

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  708.435,00 zł  ( słownie:  siedemset osiem tysięcy  czterysta trzydzieści pięć złotych ).   

Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 141.680,00 zł (słownie:  sto czterdzieści  jeden  tysięcy  sześćset osiemdziesiąt złotych) w  terminie do dnia  22.11.2018r.  włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – nieruchomość III przy ul. Wspólnej.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu  27 listopada  2018r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed  otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne  – dowodu tożsamości,  osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru  Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia   udzielonego przez organ  przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie  licytować  nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a  w przypadku  nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu   rozdzielności majątkowej  pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka ,  iż  środki przeznaczone   na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka   będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą  cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu  nieruchomości  przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.) wymagane jest stosowne   zezwolenie wynikające  z  przepisów  tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby,  których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto  bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o  obowiązujący podatek VAT  ( 23% ) i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia warunkowej  umowy sprzedaży, nabywca  nieruchomości  zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli  osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości  nie  przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.