Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

XLV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 02 października 2018 roku – godz. 09.00

 


1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.


2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.


3.    Przedstawienie porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej.


4.    Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.


5.    Interpelacje radnych i klubów radnych.
6.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.


7.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.


8.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.


9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok.


10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/560/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami.


11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Olkusz.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu Pobytu ,,Senior + ”  w Olkuszu.


13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/540/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.


14.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości położonej w Olkuszu.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Olkusz działki nr 1171/3, położonej w Olkuszu.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie uregulowania stanu prawnego lokali mieszkalnych w budynku nr 7F przy ul. Sławkowskiej w Olkuszu.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Olkusz działki nr 340/9 położonej w Zedermanie.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz działek położonych w Zedermanie.

20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz działek położonych w Zedermanie.

21.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz działek położonych w Zedermanie.

22.    Podjęcie uchwały w sprawie wartościowej zamiany nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/427/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17.12.2013 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014 – 2022 z późniejszymi zmianami.
 
24.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2022 za rok 2017.  

25.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zbiorczego raportu monitorującego realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026 za rok 2017.

26.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

27.    Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 1078K w miejscowości Olkusz.

28.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza w rejonie ul. Księdza Prałata Henryka  Januchty.

29.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec – Kamyk w Olkuszu – etap B.
 
30.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz.

31.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek.
 
32.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zimnodół.

33.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części Zedermana.
 
34.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23.

35.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada.

36.    Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.

37.    Zapytania i wolne wnioski.

38.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu