Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” mająca na celu Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich oraz promowanie rozwoju przestrzennego w gminie Olkusz poprzez zagospodarowanie na pow. 12.016,34 m kw. terenów zielonych w Troksie (w formie placu zabaw, siłowni zewn., altany wypoczynkowej z elementami małej architektury, ciągów pieszych) oraz budowę 2 boisk (do piłki nożnej i koszykowej) w Kosmolowie z zastosowaniem innowacji technicznej - 2 ławek solarnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wynikiem operacji będą 2 odnowione centra miejscowości.

„Zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie wraz z budową boisk w Kosmolowie w gminie Olkusz”

Całkowita kwota projektu to 1 229 592,36, kwota dofinansowania 782.389,00 zł, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W Troksie zostanie uporządkowany teren przy świetlicy wiejskiej oraz stworzona zostanie przestrzeń sportowo-rekreacyjna. Zrewitalizowany zostanie też teren zielony po drugiej stronie ulicy. Projektowane jest miejsce spotkań mieszkańców w formie altany w konstrukcji drewnianej z podwyższeniem mogącym stanowić scenę oraz z przyległym kręgiem ogniskowym. Przewidywane jest doposażenie istniejącego placu zabaw w zestaw zabawowy, piaskownicę oraz niezbędne elementy małej architektury (27 ławek, 10 stolików parkowych, 2 stoliki do gry w szachy), a także stworzenie siłowni zewnętrznej (3 urządzenia). Zorganizowany zostanie skwer z ławkami, w tym z ławką solarną i stolikami do gry w szachy przy zbiorniku wodnym. Powstaną też nowe ciągi piesze oraz nowa zieleń.

W Kosmolowie planowana jest wymiana nawierzchni boisk do piłki koszykowej i piłki nożnej przy Szkole Podstawowej wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia boisk. Nawierzchnia na boisko do piłki nożnej zaprojektowana została jako trawa syntetyczna, a nawierzchnia na boisko do koszykówki jako nawierzchnia poliuretanowa. Dodatkowym wyposażeniem będzie  ławka solarna z panelami fotowoltaicznymi.