Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w  Olkuszu obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu  w dniach od 16.11.2018r. do 07.12.2018r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- część działki nr 3345 o łącznej pow. 62m2, położonej  w Olkuszu przy ul. Kpt. Hardego z przeznaczeniem pod zieleń przydomową (działka obecnie zajmowana bezumownie przez właścicieli nieruchomości przyległych) na okres 3 lat. Zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „C.1 UO”. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 30,00zł netto (tj. 36,90zł brutto) - Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 marca każdego roku z góry.

 - działka nr 2576/12 o pow. 113m2 położona w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod dojazd i składowanie materiałów budowlanych, (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „2U”) na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 56,50zł netto (tj. 69,49zł brutto) - Termin wnoszenia opłat: miesięcznie - do 10 każdego miesiąca z góry.

- część działki nr nr 1777/37, 1777/52, 2714/3, 3162/37 o pow. po 2 m2 na każdej działce położonej w Olkuszu z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odzież używaną na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.3311.2018 z dnia 31.10.2018r. w wysokości: 100,00zł netto za pojemnik (tj. 123,00 brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 marca każdego roku z góry.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.
  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/ najem nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę  nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.