Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm/, art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu zawiadamiam, że w dniu 05.12.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

 „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej z częścią socjalno-biurową na halę produkcyjno-magazynową z częścią socjalno-biurową, wraz z budową instalacji do nakładania powłok galwanicznych cynkowych i cynkowo-niklowych na elementy stalowe z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 5052 w Olkuszu”

Inwestor: Zygmunt Solecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Export-Import MALBOX, Osiek 212 A, 32-300 Olkusz.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr SE.604.176.2018 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1 pok. 326 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 07.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza