Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Data zamieszczenia 12.12.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096)


WOJEWODA MAŁOPOLSKI


zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 46/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.45.2018) z 12 grudnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN na działce 2115/26 obr. 0001 Olkusz, jedn. ewid. m. Olkusz, przy ul. Pakuska w Olkuszu - na wniosek inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Krzysztof Baron - złożony 11 października 2018 r., uzupełniony 30 października 2018 r..

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.45.2018) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:


- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz
(art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).