Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
ul. Rynek 1
ogłasza III  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 5486/7,  położonej w Olkuszu przy ul. Widokowej.

 

  

1.Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 5486/7 o pow. 776 m2, stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00062626/0. Nieruchomość położona w Olkuszu , przy ul. Widokowej  w pośredniej strefie miasta, o regularnym kształcie , zbliżonym do prostokąta, dogodnym do zabudowy. Działka niezagospodarowana, porośnięta trawą, teren lekko nachylony w kierunku południowym. Posiada dostęp do drogi publicznej .

Nieruchomość  posiada możliwość dostępu do  infrastruktury technicznej : energii, wody, kanalizacji, w odległości ponad 100m.

Działka położona w terenach  rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz  w pobliżu terenów  zakładu produkcyjnego specjalizującego  się  w  przerobie drewna (tartak i magazyny ).

Nieruchomość  wolna  od zobowiązań, wolna od obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 20.04.2018r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został  29.05.2018r., II przetarg przeprowadzono 31.07.2018r.

Zgodnie ze zmianą  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały- Podgrabie  zatwierdzona Uchwalą Nr XXX/419/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25.04.2017r.  – działka nr 5486/7  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 23.MNU”  – opisanym jako : „ tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej wraz  z zabudową usługową”.  Ponadto w/w nieruchomość znajduje się w zasięgu otuliny Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd ”, w granicy udokumentowanego złoża rud cynku i ołowiu „Sikorka ”.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  77.600,00  zł (słownie:  siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  15.520,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) w terminie do dnia  07.02.2019r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878   z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 5486/7.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu  12 lutego 2019r. o godz. 11.00  w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz,  Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.o  Krajowym Rejestrze Sądowym) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości  (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż  środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (: Dz. U. z 2016r. poz. 1061 z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23% )  i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8.Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.