Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w  Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 18.01.2019r. do 08.02.2019r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- części działek nrnr 944/3, 943 o łącznej pow. 2300m2 z przeznaczeniem pod składowanie materiałów budowlanych (działka obecnie zajmowana bezumownie) - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „2.UO”, „U”) na okres 1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 0,25zł/m2 netto (tj. 707,25zł brutto) - Termin wnoszenia opłat: miesięcznie - do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 633/31 o pow. 85m2 położona w Olkuszu przy ul. Wapiennej z przeznaczeniem pod ogród przydomowy oraz zabudowanie na czas nieokreślony (przedłużenie obowiązującej umowy dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą) - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „MJ”). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł za ogród - Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 marca każdego roku z góry oraz Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.65.2018  z dnia 20.12.2018r. w wysokości: 1,00zł/m2 netto (tj. 24,60zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie - do 10 każdego miesiąca z góry;

- działki: nr 1570 o pow. 55420m2, nr 1573 o pow. 44323m2, nr 1577 o pow. po 11175m2 położone w Niesułowicach  z przeznaczeniem pod uprawy rolne - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „2U”, „3U”, „R”) na okres  1 roku. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 500,00zł - Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 marca każdego roku  z góry;

- część działki nr 968/31 o pow. 140m2 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 3 lat.  Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „C35MJ”, „KL’). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 98,00zł netto (tj. 120,54zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry.

 

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.
  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/ najem nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę  nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.