Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2018 r. poz. 2081/, art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu zawiadamiam, że w dniu 05.02.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

„Instalacja przesiewania ziemi zlokalizowana na działkach 2116/19 i 4964/12 w Olkuszu”

Inwestor: AMPLIZ Sp. z o.o., 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 4.

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr SE.604.15.2019 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu   ul. Rynek 1 pok. 326 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku  w godz. 700-1500 – w terminie czternastu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od 06.02.2019 r. do 20.02.2019 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza